Chỉ thị 06/CT-TTg

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014 - 2015 đã đánh giá tình hình, thực trạng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) các năm 2011 - 2013, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đẩy mạnh tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến năm 2015.

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; để thực hiện có kết quả nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Bộ Tài chính:

- Trong tháng 4 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định pháp quy hóa Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện.

- Trong quý III năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

- Hướng dẫn, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc về tài chính trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các phương án cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và phê duyệt các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc diện cổ phần hóa.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong quý I năm 2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về bán, giao DNNN; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và Quyết định về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Trong quý II năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; đề xuất mô hình theo Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Trung ương Đảng.

3. Bộ Nội vụ:

- Trong quý II năm 2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chế độ thi tuyển, hợp đồng có thời hạn gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh đối với chức danh tổng giám đốc (giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức đảng và công tác cán bộ trong DNNN.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý II năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy định về cơ chế tiền lương đối với các chức danh quản lý chủ chốt trong DNNN bảo đảm hợp lý, hiệu quả, theo cơ chế thị trường; chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trong tháng 3 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

- Trong quý III năm 2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.

6. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, tạo ra sự nhất trí cao về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc thuộc diện cổ phần hóa đúng lộ trình đã được phê duyệt.

- Quyết định phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức chỉ đạo có kết quả thực tế cổ phần hóa, giảm, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt.

- Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa có kết quả bán cổ phần lần đầu khác phương án đã được phê duyệt.

- Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới ban hành, rà soát, bổ sung vào diện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ và giảm vốn nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thực hiện.

- Chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện theo quy định.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm về hành chính đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

7. Bộ quản lý ngành, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN trực thuộc định kỳ hàng quý, năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước tháng 2 của năm sau). Báo cáo cần nêu rõ tình hình triển khai, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có. Bộ Tài chính tổng hợp chung, định kỳ hàng quý, năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Theo dõi, chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện Chỉ thị này.

- Giúp Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh định kỳ tổ chức giao ban với các Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm kết quả đề ra.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). 365

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo28/03/2014
Số công báoTừ số 403 đến số 404
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo28/03/2014
        Số công báoTừ số 403 đến số 404
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực