Chỉ thị 06/CT-TTg

Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-TTg tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP chiến lược phát triển thanh niên 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009) và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Các văn bản nêu trên đã được các cấp, các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác thanh niên; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc ban hành và tổ chc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Tuy nhiên, qua rà soát việc triển khai, thực hiện còn một số hạn chế, bất cập, như: Công tác ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của một số bộ, cơ quan ở Trung ương và địa phương còn chậm, chưa bám sát yêu cầu thực tin; có nơi chưa thực hiện việc lng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương; công tác phối hợp liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên ở các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ.

Để tăng cường việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam từ nay đến năm 2020, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi các bộ, ngành, địa phương) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 45/NQ-CP Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Khi xây dựng kế hoạch cần thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, kết quả đạt được hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020.

2. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp, gắn với các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực; xem kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên một trong những chỉ số đánh giá sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và của cả nước. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, dự án nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP và trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; ưu tiên bố trí kinh phí, nguồn lực để triển khai, thực hiện.

3. Tập trung đẩy nhanh việc ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên các cấp, các ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thanh niên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của bộ, ngành, địa phương đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ lãnh đạo, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Bộ Nội vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trun
g ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, V
. III (3b).Dh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-TTg tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP chiến lược phát triển thanh niên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-TTg tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP chiến lược phát triển thanh niên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành16/02/2016
        Ngày hiệu lực16/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-TTg tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP chiến lược phát triển thanh niên 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-TTg tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP chiến lược phát triển thanh niên 2016

           • 16/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực