Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2013 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước 2013 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Trong những tháng đầu năm 2013, các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã đã tích cực chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 và Kế hoạch số 1044/KH-UBND ngày 22/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua giảm, tiêu thụ chậm; doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng; tiến độ thu ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm đạt thấp, chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết về quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... đặt ra ngày càng nhiều.

Để phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát các nội dung theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2013; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 và Kế hoạch số 1044/KH-UBND ngày 22/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu, trong đó tập trung thực hiện có kết quả những nội dung chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách Nhà nước.

a) Các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2013, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các phương án sắp xếp đã được phê duyệt.

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh tăng cường công tác thanh tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ về vốn tín dụng, lãi suất cho vay hợp lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng. Thực hiện rà soát, đánh giá lại nợ xấu để xử lý kịp thời nợ xấu đã phát sinh và ngăn chặn nợ xấu mới.

c) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:

- Theo dõi, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xây dựng hệ thống phân phối, tiêu thụ hàng hóa;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2013. Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cư dân biên giới trong hoạt động hỗ trợ đầu tư xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới;

- Triển khai chương trình xúc tiến thương mại do ngành Công thương chủ trì, các đề án khuyến công Quốc gia và khuyến công tỉnh năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh xây dựng kế hoạch đáp ứng các nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất, xuất khẩu, nhu cầu của nhân dân. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng, triển khai Kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND, Ban Chỉ đạo 127 các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; quản lý tốt các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp Sở Tài chính kiểm soát giá cả các loại hàng hóa và dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

d) Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền các chính sách ưu đãi về thuế theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vị dự toán được cấp thẩm quyền giao và theo đúng chế độ quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra một số khoản phí, lệ phí để lại cho đơn vị theo hướng đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh tồn kinh phí lớn tại đơn vị.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế

a) Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

b) Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá.

3. Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả

a) Thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh và dự phòng ngân sách địa phương đối với: Số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các sở, ngành tỉnh và huyện, thị xã nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

b) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn ODA. Trong đó:

- Hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 sang năm 2014.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn ứng trước đầu tư phát triển, vốn trái phiếu Chính phủ theo đúng các quyết định đã giao kế hoạch năm 2013.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

c) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm (không bao gồm các khoản: Chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách).

Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,...

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của những tháng cuối năm, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6 năm 2013; Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện giữ lại số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên tại hệ thống Kho bạc Nhà nước; đến quý IV năm 2013, việc sử dụng số tiết kiệm này sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả trong việc triển khai và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp trong phạm vi Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

a) Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; tập trung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm lớn.

b) Trong quá trình điều hành chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách Nhà nước; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách Nhà nước.

c) Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng.

Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách các cấp năm 2013.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tháng./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2013
Ngày hiệu lực13/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2013 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước 2013 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2013 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước 2013 Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành13/06/2013
        Ngày hiệu lực13/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2013 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước 2013 Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2013 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước 2013 Tây Ninh

           • 13/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực