Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 05/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2009-2015; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được một số kết quả quan trọng: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách DS-KHHGĐ đã có bước chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình có một hoặc hai con được chấp nhận ngày càng rộng rãi; việc tăng quy mô dân số đã được kiểm soát có hiệu quả, chất lượng dân số được nâng lên, tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ đã dần được ổn định..vv.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ trong các tầng lớp nhân dân chưa đều khắp và mạnh mẽ, thiếu thường xuyên, liên tục. Tỷ suất sinh còn ở mức cao và không đồng đều ở các địa phương; Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số và sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng trở lại. Số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số chưa giảm đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 1296-TB/TU ngày 12/6/2014, về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2009-2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 05/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2009-2015. Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành. Tập trung chỉ đạo phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu: Giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS-KHHGĐ; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua; làm rõ trách nhiệm về sự giảm sút, yếu kém trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, từ đó đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu DS-KHHGĐ trong thời gian tới.

+ Tiếp tục quán triệt sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách DS-KHHGĐ. Chú trọng tuyên truyền Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2009) và các văn bản chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục về DS-KHHGĐ với hình thức, nội dung phù hợp từng nhóm đối tượng, tập trung ở vùng khó khăn, địa bàn khó tiếp cận, vùng đông dân có mức sinh chưa ổn định, nơi có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao, các đối tượng sinh con một bề, công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp và các khu công nghiệp..vv.

+ Hàng năm, UBND các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung công tác DS-KHHGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch công tác để chỉ đạo, điều hành và thường xuyên nắm chắc tình hình dân số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (các tổ dân phố, các khu dân cư có thể đưa nội dung quy định thực hiện chính sách dân số vào quy ước, hương ước để nhân dân thực hiện); định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cho các cặp vợ chồng và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết thực hiện các quy định về chính sách DS-KHHGĐ, lấy kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện Pháp lệnh Dân số, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

+ Hàng năm, UBND các huyện, thành, thị cân đối, hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện và các xã, phường, thị trấn để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn.

Khuyến khích các tổ chức xã hội và tư nhân tham gia cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho mỗi gia đình, mỗi người dân tự giác thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp, biện pháp để phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ hàng năm.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

- Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, cán bộ trực tiếp cung cấp dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS các tuyến, đặc biệt là tuyến xã để đảm bảo tính sẵn có và khả năng tiếp cận, sử dụng thuận lợi của người dân đối với các dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các mô hình, đề án, dự án từ chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ để nâng cao chất lượng dân số.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát, xác định chính xác các thông tin, số liệu liên quan đến dân số trên địa bàn tỉnh phục vụ việc xây dựng các kế hoạch và hoạch định chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn xét thưởng cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ với mức thưởng theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo 1296-TB/TU ngày 12/6/2014 của Thường trực Tỉnh ủy.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ. Chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng thích hợp, nội dung dễ hiểu, có tính thuyết phục cao để tuyên truyền có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới và giới tính trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể phối hợp với ngành y tế tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trong công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp và các khu công nghiệp..vv; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện, thành, thị ủy; Đảng bộ trực thuộc (để chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Ban TĐKT tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- NCTH; HCTC, QT;
- Lưu: VT, VX5 (120b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Thọ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành01/08/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Thọ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 đẩy mạnh thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Phú Thọ

             • 01/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực