Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2015 nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Phú Yến


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị thi hành lớn, phức tạp được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự được kiện toàn, trình độ chuyên môn của Chấp hành viên, cán bộ thi hành án ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất của các cơ quan Thi hành án dân sự được tăng cường; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp được kiện toàn và hoạt động hiệu quả trọng việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc thi hành án trên địa bàn tỉnh. Những kết quả trên đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững trật tự, an toàn xã hội, hạn chế tình trạng khiếu nại, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như: số lượng việc thi hành án dân sự chuyển sang năm sau còn nhiều; đơn thư khiếu nại về thi hành án dân sự chưa giảm, nguyên nhân của tình trạng này là một phần do cơ sở vật chất, biên chế, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, chất lượng cán bộ thi hành án dân sự chưa đồng bộ với yêu cầu nhiệm vụ được giao; mặt khác sự phối hợp của các cơ quan hữu quan với cơ quan thi hành án có lúc, có nơi thiếu hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Những hạn chế, tồn tại này đã làm giảm chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, cần được nhanh chóng khắc phục.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật Thi hành án dân sự sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án dân sự; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể phổ biến, quán triệt những quy định pháp luật về thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự.

2. Cục Thi hành án dân sự:

a) Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự.

b) Chủ động rà soát, kiện toàn bộ máy các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự; xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự, nhất là đội ngũ Chấp hành viên gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” .

c) Tham mưu giúp UBND tỉnh thường xuyên kiện toàn và duy trì họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

d) Phối hợp với các cấp ủy địa phương chủ động củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.

đ) Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật để thi hành hiệu quả những vụ, việc có điều kiện thi hành, nhằm giảm số lượng án tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện thi hành án cần coi trọng biện pháp vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, đồng thời kiên quyết tổ chức áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng cố tình kéo dài, trốn tránh, chống đối việc thi hành án; hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án theo quy định của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời chủ động báo cáo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có khả năng ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời có kế hoạch chỉ đạo phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp ở địa phương đảm bảo thi hành dứt điểm từng vụ án.

e) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan:

a) Công an tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BTP-BCA ngày 30/03/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an; hỗ trợ việc bảo đảm an toàn trụ sở, kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo trại tạm giam, nhà tạm giữ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm biết nơi phạm nhân chấp hành án, phần nghĩa vụ dân sự chưa thực hiện trong bản án hình sự; thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo cơ quan điều tra chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp thi hành án; cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự; thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các sở, ban, ngành và Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cho cơ quan thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn; tổ chức tốt việc cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã và thành phố.

d) Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thị xã và thành phố do Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tham mưu.

đ) Quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong công tác nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án dân sự.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự trong việc tống đạt thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp:

Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, như giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở:

Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và có hiểu biết pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự… về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2015
Ngày hiệu lực01/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2015 nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Phú Yến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2015 nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Phú Yến
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành01/06/2015
        Ngày hiệu lực01/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2015 nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Phú Yến

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2015 nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Phú Yến

           • 01/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực