Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

Những năm gần đây, công tác giáo dục nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề từng bước được đầu tư cơ bản đồng bộ; hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu đào tạo ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ngày một tăng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế hiện nay, công tác giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm cho người lao động vẫn còn có những hạn chế, bất cập: Cơ cấu ngành, nghề, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và chưa phù hợp với thị trường lao động; một số địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo nghề; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thụ động, không tích cực, năng động, tự chủ trong công tác đào tạo, còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước; việc phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ... Bên cạnh đó, một bộ phận lớn người lao động chưa hiểu đúng và lựa chọn nghề phù hợp với năng lực; vẫn còn tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp trong một bộ phận người lao động.

Để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI ngày 04/11/2013; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; đồng thời góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án phát triển đào tạo nghề đã được phê duyệt;

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển hướng đào tạo từ cung sang cầu thị trường lao động. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo phương châm gắn kết 3 nhà: Nhà Quản lý - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp;

d) Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp 1 năm/1 lần để thống nhất phương thức tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động;

e) Tổ chức hội giảng giáo viên, hội thi tay nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm các cấp để nâng cao chất lượng giáo viên và người lao động;

g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc đào tạo, chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; tập trung tổ chức đào tạo cho lao động tại các xã xây dựng nông thôn mới;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định danh mục các nghề đào tạo, xây dựng mức chi phí đào tạo cho từng nghề nông nghiệp trong danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn;

c) Xây dựng kế hoạch, nhu cầu học nghề và dự toán kinh phí dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp đi học nghề theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về cơ cấu, trình độ đào tạo lao động theo lĩnh vực ngành quản lý;

b) Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch nông thôn mới, nhất là quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thị trường; hằng năm, định kỳ 6 tháng, 01 năm xác định, thống kê và gửi nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp để chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, liên doanh, liên kết, đào tạo sát với thực tế nhằm tạo ra một thị trường lao động có chất lượng;

c) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút, phát triển các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra thị trường thu hút việc làm cho nhân lực của tỉnh;

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp (trong đó có Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh) để tổ chức đào tạo nghề du lịch cho người lao động tỉnh Lào Cai.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng huy động các nguồn lực (vốn tổ chức phi chính phủ, vốn ODA, vốn doanh nghiệp đóng góp,...) nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác đào tạo nghề;

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định phương án sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp xin cấp phép đầu tư;

c) Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, đảm bảo các nguồn lực thực hiện mục tiêu Đề án số 09-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

6. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai đề xuất thành lập Quỹ đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh;

b) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo của ngân sách tỉnh để thực hiện đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

a) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình của tỉnh Lào Cai về công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đào tạo và giải quyết việc làm;

b) Thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã ký kết với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.

8. Đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ nghề nghiệp về học nghề; nắm bắt nhu cầu học nghề và việc làm của các hội viên; quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong quá trình học nghề và tìm việc làm.

9. UBND các huyện, thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý;

b) Bố trí cán bộ quản lý đủ năng lực thực hiện quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, để tổ chức đào tạo theo đúng cơ cấu lao động;

d) Hằng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn;

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn.

10. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh:

a) Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo người học nghề đủ năng lực, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp để tham gia hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm có chất lượng cho xã hội;

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo theo hướng đạt chuẩn quốc gia và khu vực;

c) Năng động, sáng tạo, đổi mới cách làm, tạo địa chỉ tin cậy và uy tín cho người lao động; chuyển hướng đào tạo từ cung sang cầu thị trường lao động;

d) Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động đào tạo, giảm sự lệ thuộc vào ngân sách nhà nước;

e) Tăng cường liên doanh, liên kết, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh để gắn đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, TH1, NLN1, VX.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động Lào Cai

           • 05/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực