Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là đạo Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin được kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật Tiếp cận thông tin theo Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin bằng các hình thức, biện pháp phù hợp để nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

b) Xây dựng hệ thống văn bản có liên quan đến việc thi hành Luật tiếp cận thông tin:

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân. Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo các quy định của tỉnh phù hợp với Luật Tiếp cận thông tin;

- Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

c) Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành:

- Phân công, bố trí bộ phận, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối cung cấp thông tin;

- Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị;

- Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin kịp thời, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu;

- Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin;

- Trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan, đơn vị và qua mạng điện tử.

2. Tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin, tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Bố trí nguồn lực thích hợp để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân;

- Hoàn thành việc lập Danh mục thông tin phải được công khai; đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tcủa cơ quan trước khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực 30 ngày. Thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin;

- Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp. Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan, đơn vị và phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2017
Ngày hiệu lực09/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành09/05/2017
        Ngày hiệu lực09/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Hà Nam

             • 09/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực