Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Lai Châu 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019

Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2018-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục.

2. Giáo dục mầm non tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới công tác quản lý trong các trường phổ thông.

4. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; quản lý hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo giáo dục đại học, sau đại học; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy việc học tập của người lớn.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp đảm bảo thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, phòng ở cho học sinh nội trú, bán trú đáp ứng việc tăng số lượng học sinh ở các cấp.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đảm bảo đúng các quy định về định mức, số lượng, cơ cấu giáo viên theo từng cấp học; thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục.

- Lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán để tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo quy định; thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

3. Đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông

- Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả bộ tài liệu giáo dục văn hóa địa phương tỉnh Lai Châu.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng vào giải quyết vấn đề, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Điều chỉnh chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử; duy trì tốt hoạt động chào cờ, hát quốc ca, giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục ý thức vệ sinh môi trường.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Tổ chức hiệu quả các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tạo các điều kiện, cơ hội cho các em có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp tương lai, thúc đẩy phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học, ưu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới

- Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các trường phổ thông; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ chương trình 7 năm hiện hành; mở rộng quy mô học sinh học chương trình ngoại ngữ 10 năm cấp tiểu học, trung học cơ sở; tiếp tục dạy thí điểm chương trình làm quen với Tiếng Anh ở cấp mầm non, lớp 1, lớp 2 ở những nơi đủ điều kiện.

- Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy học của các trung tâm ngoại ngữ.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

- Tiếp tục thực hiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học; sử dụng số điểm điện tử, học bạ điện tử những nơi có điều kiện; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi, xây dựng bài giảng e-Learning đăng tải trên Website ngành.

6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các trường. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Coi trọng quản lý chất lượng, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm định trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; phát triển các hoạt động tư vấn du học đối với học sinh khá, giỏi; tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở đào tạo có yếu tố người nước ngoài.

8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và đạt chuẩn quốc gia, trong đó tăng cường đầu tư xây dựng phòng ở cho học sinh nội trú, bán trú.

- Tăng cường lồng ghép, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo; quan tâm công trình vệ sinh, nước sạch trong các trường học.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chú trọng phát triển về mọi mặt đối với cán bộ nhà giáo người dân tộc thiểu số.

III. Giải pháp thực hiện

1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

- Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện những quy định bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

- Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

- Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn trung ương kết hợp với ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo.

4. Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục

- Tăng cường quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ. Xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm về cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

- Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định.

- Triển khai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế (PISA,TALIS, SEA PLM) để giám giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền về xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

- Tuyên truyền các phong trào hoạt động giáo dục, các điển hình tiên tiến và các tấm gương nhà giáo, học sinh, học viên tiêu biểu đổi mới sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung Chỉ thị này xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Định kỳ hàng quý và 6 tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Chỉ thị này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT; (để b/c)
- TT.Tỉnh ủy; (để b/c)
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (đ/c Hải);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các hội: Cựu Giáo chức, Khuyến học tỉnh;
- Trường CĐCĐ, Trường Trung cấp y tế, Trường Trung cấp nghề DTNT;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2018
Ngày hiệu lực31/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Lai Châu 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Lai Châu 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành31/08/2018
        Ngày hiệu lực31/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Lai Châu 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Lai Châu 2018 2019

           • 31/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực