Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 quản lý sử dụng vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, VẬN ĐỘNG GIAO NỘP VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai cuộc vận động toàn dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần hạn chế nguyên nhân và điều kiện tội phạm lợi dụng hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị, sử dụng còn bộc lộ sơ hở; tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm n phức tạp; hiệu quả công tác vận động thu hồi chưa cao, chưa tương xứng với tình hình; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trong nhân dân còn nhiều; tình trạng các đối tượng sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ để gây án, chng người thi hành công vụ còn xảy ra nhiều, một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Đ tăng cường công tác quản lý, sử dụng và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời, trin khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, các văn bản quy định chi tiết thi hành có liên quan với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và toàn thnhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

3. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức hướng dẫn cho người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình tự kiểm tra, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng lực lượng và phương tiện khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

4. Sở Công Thương, Công an tỉnh theo chức năng thực hiện đúng quy trình cấp phép sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác, chế biến khoáng sản; chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện xử lý các đối tượng, các cơ sở vi phạm trên lĩnh vực này. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc chấp hành các quy định của pháp luật về mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất.

5. Cục Hải quan tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, phát hiện các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu.

6. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với Công an cùng cấp xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật các vụ việc liên quan đến các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm.

7. Sở Tài chính chủ trì, phi hp với Công an tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí theo định kỳ hàng năm và đột xuất phục vụ cho công quản lý, sử dụng, kiểm tra thu hồi, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

8. UBND các huyện, thành, thị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp công tác về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quản lý; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Có biện pháp chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhân dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra thu hồi, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

9. Các Sở, ban, ngành, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra cháy, nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

10. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An) để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đơn vị, địa phương nào buông lỏng công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, để xảy ra phức tạp liên quan đến vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thì người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND t
nh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Báo Nghệ An; Đài PT - TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP
),
- L
ưu: VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2018
Ngày hiệu lực23/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 quản lý sử dụng vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 quản lý sử dụng vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành23/04/2018
        Ngày hiệu lực23/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 quản lý sử dụng vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 quản lý sử dụng vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ Nghệ An

             • 23/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực