Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý phát huy vai trò của báo chí Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và qung bá hình ảnh của tỉnh Trà Vinh kịp thời và hiệu quả. Nhờ đó, nhiu mô hình tốt, cách làm hay đã lan tỏa rộng khắp, tạo sự đồng thuận và hiệu ứng tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn nhiều hạn chế như: Tình trạng sử dụng các loại giấy tờ không hợp pháp, hợp lệ đ tác nghiệp báo chí, lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức; thông tin trên báo chí vn còn thiếu khách quan, thiếu chính xác, sai sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh; một số cơ quan, tổ chức chưa làm tt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời trên báo chí... Đtăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là những nội dung thông tin mang tính xây dựng, góp ý, phản ánh thiết thực đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh u cu:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn th cấp tnh và Ủy ban nhân dân các huyện, th xã, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực ngày 01/01/2017); Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin, báo chí.

- Chủ động thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; cập nhật thông tin về người phát ngôn, người được y quyền phát ngôn lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo (định kỳ, đột xuất) đcung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đ, sự kiện lớn, nhng chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản nhằm tạo sự đng thuận cao trong triển khai thực hiện.

- Khi làm việc với báo chí yêu cu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký có ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí, cơ quan, tổ chức thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, SThông tin và Truyền thông đphối hợp kiểm tra, xử lý.

- Thường xuyên nm bt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và xlý theo thẩm quyền; nếu cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khng, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu nhm thì thực hiện phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ và gửi Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp những vụ việc phức tạp hoặc vượt thẩm quyền, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Hoạt động Cng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, bản tin của đơn vị đúng mục đích, nội dung, đảm bảo cung cấp thông tin đy đủ theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chủ động loại bỏ nhng thông tin bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Khi tổ chức họp báo thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông đúng quy định theo Điều 41 của Luật Báo chí.

2. Các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí địa phương; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ được ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí. Tổ chức kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan báo chí thực hiện đúng với tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí; quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, không đxảy ra việc lợi dụng danh nghĩa báo chí đsách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật.

- Các nhà báo, phóng viên thực hiện quyn và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí; khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc phát hiện trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo báo chí cn thông báo cho cơ quan Công an, S Thông tin và Truyền thông đphối hợp xử lý; tham gia các hội nghị giao ban báo chí, họp báo, gặp mặt báo chí; thực hiện tt chế độ báo cáo, trao đi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn tổ chức việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt trong các trường hợp đột xuất, bất thường, các sự kiện lớn của tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xử lý, giải quyết thông tin trên báo chí, thông tin trên mạng internet, đặc biệt là thông tin về nhng vụ việc ni cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc xử lý thông tin trên báo chí, thông tin trên mạng internet.

- Rà soát, cập nhật, đăng tải thông tin về người phát ngôn trên Cng Thông tin điện tcủa tỉnh theo quy định.

- Thực hiện qun lý, cấp phép Trang tin thông tin điện ttổng hợp, bn tin của các cơ quan, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin, báo chí; đăng tải đường dây nóng của Cục Báo chí đtổ chức, cá nhân phản ánh các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí.

- Tổ chức sơ kết, tng kết, nhận xét, đánh giá hoạt động thông tin, báo chí; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưng, kỷ luật trong hoạt động thông tin, báo chí.

- Thường xuyên tng hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mc trong hoạt động báo chí theo thẩm quyền; trường hợp vượt thm quyền báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thtrưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quthực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các S
ở, Ban, ngành, đoàn th tỉnh;
- BLĐVP;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Các VP
ĐD, PVTT trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2018
Ngày hiệu lực02/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý phát huy vai trò của báo chí Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý phát huy vai trò của báo chí Trà Vinh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành02/11/2018
        Ngày hiệu lực02/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý phát huy vai trò của báo chí Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý phát huy vai trò của báo chí Trà Vinh

           • 02/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực