Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 thực hiện giải pháp cấp bách kế hoạch thu ngân sách Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Năm 2017, trong khi tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao nhưng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, trong điều kiện kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển, một số dự án lớn đi vào hoạt động và có sản phẩm, một số dự án có tổng mức đầu tư cao triển khai, khởi công xây dựng; tuy nhiên, tình hình thu NSNN năm 2018 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do sản xuất kinh doanh ở một số ngành truyền thống suy giảm về thị trường, cơ cấu giá trị sản phẩm ảnh hưởng bất lợi đến thu ngân sách tỉnh, thu ngân sách quý I năm 2018 chỉ bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành 100% dự toán thu nội địa, phấn đấu tăng 10% dự toán thu nội địa cân đối ngân sách tỉnh; hoàn thành 100% dự toán thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó phấn đấu điều tiết ngân sách tỉnh đạt từ 500 tỷ đồng trở lên; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là các sản phẩm chủ lực, đóng góp số thu lớn cho NSNN; tập trung nghiên cứu các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là tiêu thụ các mặt hàng sản xuất trong tỉnh để góp phần tăng thu ngân sách. Tập trung giải quyết, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, trong đó:

a) Sở Công Thương:

- Tổ chức các Hội thảo bàn biện pháp phát triển, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh; xây dựng kế hoạch làm việc với các tập đoàn, tổng công ty có chi nhánh hoặc các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn tỉnh để giao tăng sản lượng gia công đối với sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị cao của tỉnh, nhất là các sản phẩm: bia, thuốc lá, xi măng,...; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ đối với các ngành có khả năng tăng thu ngân sách cao, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2018.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra giấy phép kinh doanh đối với hộ, cá nhân kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái phép; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bán hàng không xuất hóa đơn, mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc để xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả định kỳ hàng quý (vào ngày 25 của tháng cuối quý).

b) Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ đạo rà soát tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng quyền sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh, đề xuất những giải pháp mạnh đối với những đơn vị chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan đôn đốc thực hiện việc giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu quả; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá. Tập trung nâng cao hiệu quả đấu giá đất, xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, phối hợp với cơ quan Thuế quản lý thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định.

c) Thanh tra tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh khảo sát, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại các doanh nghiệp, đảm bảo công bằng trong thu nộp NSNN, tránh tình trạng chồng chéo và gây phiền hà cho doanh nghiệp; chỉ đạo thanh tra huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Chi cục Thuế thực hiện chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh theo Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

d) Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, công an huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan Thuế trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan Thuế yêu cầu các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ kê khai đầy đủ thông tin về khách lưu trú phục vụ công tác quản lý thuế.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc hướng dẫn các đơn vị có trụ sở chính đóng ở tỉnh ngoài, nếu có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh hạch toán độc lập để khai và nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh tại Thanh Hóa.

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 để xây dựng kế hoạch và tiến độ thu tiền sử dụng đất đến từng huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Đồng thời:

- Rà soát lại tất cả các khoản phí, lệ phí (đang có hiệu lực thi hành) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh ban hành, kịp thời tham mưu UBND trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách để tăng khoản thu điều tiết từ hộ kinh doanh cho các xã, phường được hưởng nhằm gắn trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý các khoản thu, báo cáo UBND tỉnh.

g) Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác thu ngân sách, thu thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công bằng nguồn vốn NSNN, các dự án vốn ODA thuộc diện chịu thuế để thu thuế 2% trên giá trị khối lượng thanh toán và thu nợ thuế trên giá trị thanh toán; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế; hàng tháng vào ngày 03 của tháng sau cung cấp cho Cục Thuế tỉnh số thu chính thức của tháng và lũy kế năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

h) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh đối với cơ sở kinh doanh du lịch; tăng cường tuyên truyền quảng bá nhằm thu hút ngày càng đông du khách đến thăm quan và du lịch tại Thanh Hóa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để quản lý thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật thuế đối với các cơ sở kinh doanh du lịch.

i) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

k) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh định kỳ tháng cuối quý công khai danh sách đối tượng nợ thuế (dây dưa, kéo dài) theo quy định.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tham mưu trình Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách.

- Trong Quý II năm 2018, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tổ chức gặp mặt các chủ cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ,... có quy mô lớn nhằm vận động, yêu cầu kê khai doanh thu, kê khai thuế sát với tình hình kinh doanh của cơ sở. Trên cơ sở đó, có biện pháp quyết liệt, cứng rắn đối với các cơ sở cố tình không chấp hành theo quy định để bảo đảm sự công bằng trong công khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

3. Cục Thuế tỉnh:

a) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền về những lợi ích khi hộ kinh doanh chấp hành pháp luật của nhà nước, thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc nâng cao uy tín của hộ kinh doanh...), kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Thực hiện công khai các thông tin về doanh thu và mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh thuế khoán trên trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế và bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế; trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở các Đội thuế; Ban quản lý chợ để các hộ kinh doanh và nhân dân biết. Biểu dương (hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương) những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật về thuế; phê phán những tổ chức, cá nhân thiếu gương mẫu, không chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, bị cơ quan nhà nước xử lý; đồng thời, đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân dây dưa nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước với một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh

b) Tăng cường công tác quản lý thuế, quyết liệt chống thất thu, nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh; trọng tâm là quản lý doanh thu thực tế của các hộ cá nhân kinh doanh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý hộ, cá nhân kinh doanh. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Chi cục Thuế:

- Tổ chức rà soát tình hình nộp ngân sách của các đối tượng có nguồn thu lớn, thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp có số lỗ lớn, doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp được ưu đãi miễn, giảm thuế,.... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

- Nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, thị xã, thành phố thành lập các Đoàn khảo sát điều tra, rà soát doanh thu của một số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện (nhất là các hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ,...) để thường xuyên thực hiện rà soát, xác định mức doanh thu phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, phí và thực hiện thu, truy thu theo đúng quy định của pháp luật.

c) Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề; trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực trọng điểm, có độ rủi ro cao, có số lỗ lớn, doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi miễn giảm thuế, hoạt động liên kết,…

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

d) Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; đôn đốc tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế; tham mưu cho Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật; định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động xây dựng Đề án đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế để có giải pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc phục vụ người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc việc luân phiên, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của ngành.

4. Tăng cường hoạt động của các Ban chỉ đạo đôn đốc thu NSNN, đặc biệt là Ban chỉ đạo tỉnh; thường xuyên nắm tình hình thu, định kỳ giao ban đánh giá từng lĩnh vực thu và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, chủ động hơn trong tổ chức thực hiện các giải pháp thu ngân sách; kịp thời đề xuất các giải pháp tăng thu, chống thất thu và thu nợ đọng.

5. Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, thi ngân sách nhà nước năm 2018 của ngành, địa phương đã đề ra; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai công tác thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2018.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị này; hàng Quý (vào ngày 01 của tháng đầu quý sau) có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (trong đó đề xuất kịp thời các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu). Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ vào ngày 25 của tháng cuối hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 thực hiện giải pháp cấp bách kế hoạch thu ngân sách Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 thực hiện giải pháp cấp bách kế hoạch thu ngân sách Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành16/04/2018
        Ngày hiệu lực16/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 thực hiện giải pháp cấp bách kế hoạch thu ngân sách Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 thực hiện giải pháp cấp bách kế hoạch thu ngân sách Thanh Hóa

             • 16/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực