Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 triển khai 11/NQ-CP triển khai thi hành Luật Quy hoạch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUY HOẠCH

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, là căn cứ pháp lý các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch. Luật Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng đẩy nhanh việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, tạo rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đang gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và Nhân dân; tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận, phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Thủ trưởng sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch

a) Tiến hành rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch thành phố theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ chủ quản chuyên ngành; danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định tại mục 39, phụ lục 2 Luật Quy hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

b) Rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực; các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định chưa thông qua Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt; các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 3 năm 2018, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, theo thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, bãi bỏ các quy hoạch được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

c) Thường xuyên liên hệ với Bộ chủ quản nắm thông tin, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ chủ quản chuyên ngành (khi có yêu cầu) xây dựng, ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch bị bãi bỏ.

d) Chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch thành phố, các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch thành phố, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thực hiện theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ chủ quản chuyên ngành.

2. Xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời thông báo nội dung tích hợp quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ chủ quản chuyên ngành; tập trung nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Xây dựng kế hoạch vốn và nguồn vốn lập quy hoạch thành phố cho thời kỳ 2021 - 2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý II năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước và tại điểm b, khoản 5 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

3. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phố biến Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, các đối tượng liên quan hiểu rõ và thực hiện hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu các Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả và tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất và giải quyết khó khăn vướng mắc, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 triển khai 11/NQ-CP triển khai thi hành Luật Quy hoạch Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 triển khai 11/NQ-CP triển khai thi hành Luật Quy hoạch Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 triển khai 11/NQ-CP triển khai thi hành Luật Quy hoạch Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2018 triển khai 11/NQ-CP triển khai thi hành Luật Quy hoạch Cần Thơ

           • 15/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực