Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 nghiêm cấm sử dụng chất nổ chất độc để khai thác thủy sản tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG CHẤT NỔ, CHẤT ĐỘC, XUNG ĐIỆN VÀ NGƯ CỤ CẤM ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN

Sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản là hành động hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh, làm ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, gây nguy him đến tính mạng con người và thiệt hại tài sản của nhân dân. Trong nhng năm qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Chthị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998, Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 về việc cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản nên tình trạng vi phạm quy định về các hành vi cấm trong hoạt động khai thác thủy sản đã hạn chế và giảm thiểu đáng kể.

Hiện nay, hệ thống các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản khá đng bộ; công tác quản lý các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, hoạt động buôn bán, tàng tr, vận chuyển và sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện trong khai thác thủy sản được chính quyền địa phương các cấp quan tâm triển khai thực hiện, nhưng tình trạng vi phạm các quy định trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn còn din biến phức tạp.

trên biển, cửa sông (nước mặn, lợ), tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, tàu làm nghề lưới kéo để hoạt động khai thác thủy sản đang có chiều hướng gia tăng, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện; ở trên hồ, đập, sông ngòi, vùng kênh mương nội đng (nước ngọt) người dân sử dụng xung điện, cht n, ngư cụ bị cấm để đánh bắt thủy sn vn còn xảy ra. Tính từ đu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, tịch thu và xlý 7 vụ vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó 2 trường hợp sử dụng xung điện để khai thác thủy sản mang tính hủy diệt gây bức xúc trong nhân dân, bị các cơ quan chức năng xphạt hàng chục triệu đồng.

Đkịp thời chn chnh, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt Luật Thủy sản năm 2017, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ đến tận người dân; chấn chnh và ngăn chặn có hiệu quả, tiến đến chấm dứt tệ nạn sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản, cấm các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, bộ kích điện để khai thác thủy sản tại các vùng nước (trừ việc sử dụng bộ kích điện đ thu hoạch toàn bộ thủy sn trong các ao nuôi), đối với các trường hợp vi phạm phi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tnh, Sở Công Thương và các đơn vị được phép sử dụng vật liệu nổ, hóa chất, chất độc có trách nhiệm quản lý nghiêm ngặt, không để thất thoát ra ngoài thị trường các nguồn chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, chất độc dưới mọi hình thức.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra Thủy sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, kiểm soát, truy quét định khoặc mcác đợt cao điểm kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý các đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng tr, vận chuyển trái phép các loại chất nổ, chất độc, xung điện theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định về cấm sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản;

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chủ động phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá trước khi rời bến đi sản xuất. Truy quét, bắt gi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp sử dụng cht n, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Lập kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, các lực lượng chức năng, đoàn thể ở địa phương và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đấu tranh, tố giác các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện đkhai thác thủy sản; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ;

- Chỉ đạo lực lượng chức năng có kế hoạch tuần tra kiểm soát, chủ động phối hợp với lực lượng Thanh tra Thủy sản và các lực lượng liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhm ngăn chặn có hiệu quả, xử lý kịp thời các vụ vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng tr, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản;

- Chủ động nắm tình hình, phân loại đối tượng, thành phần thường xuyên hoạt động khai thác thủy sản trái phép bng chất nổ, chất độc, xung điện để chỉ đạo các phòng, ban chức năng, chính quyền xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và Đoàn thể cơ sở động viên, tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp hợp pháp nhm ổn định cuộc sống lâu dài;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn thường xuyên triển khai nhiệm vụ qun lý, kiểm tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng trvận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản. Chú trọng ngăn chặn triệt để việc sử dụng xung điện để khai thác thủy sản ở các vùng nước nội đng; đng thời xây dựng và nhân rộng các Tnhân dân tự quản để triển khai hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản có hiệu quả.

6. Sở Tài chính nghiên cu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, btrí kinh phí để Chi cục Thủy sản tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra việc sử dụng chất n, chất độc, xung điện trong khai thác thủy sn đảm bảo đúng quy định.

7. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và nội dung Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chđộng xây dựng bản tin, đăng tải các phóng sự về tác hại của việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản nhằm nâng cao trách nhiệm, cũng như nhận thức của cộng đng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo tổ chức chính trị xã hội các cấp tăng cường phối hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nêu cao tinh thần đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các loại cht nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản.

9. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị này theo định kỳ (ngày 25 hàng tháng) và đột xuất theo yêu cầu đtổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung Chỉ th này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp t
nh;
- Các S
ở, ban, ngành cấp tnh;
- UBN
D các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT
, NN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 nghiêm cấm sử dụng chất nổ chất độc để khai thác thủy sản tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 nghiêm cấm sử dụng chất nổ chất độc để khai thác thủy sản tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 nghiêm cấm sử dụng chất nổ chất độc để khai thác thủy sản tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 nghiêm cấm sử dụng chất nổ chất độc để khai thác thủy sản tỉnh Quảng Trị

           • 13/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực