Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 quản lý kiểm tra xử lý khai thác chế biến than bã sàng đá xít Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, TẬP KẾT, CHẾ BIẾN, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ THAN, BÃ SÀNG, ĐÁ XÍT, ĐẤT ĐÁ LẪN THAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị đã tích cực, nlực tổ chức thực hiện quy định pháp luật và sự chỉ đạo, điu hành của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn, vì vậy thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh - trật tự được givững, ngành công nghiệp khai thác than tiếp tục khẳng định vai trò và có nhng đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, đồng thời manh nha xuất hiện một số hiện tượng, diễn biến mới về hoạt động khoáng sản than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái quy định với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự móc ngoặc, tiếp tay của một số đối tượng, lực lượng.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh, Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 19/7/2019 của y ban nhân dân Tỉnh, để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn Tỉnh:

- Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch của đơn vị, địa phương mình để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 16), Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết 16 (gọi tắt là Kế hoạch 212); chú trọng kiểm tra các vi phạm trong hoạt động vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn Tỉnh; thực hiện nghiêm các nội dung đã được Chính phủ, cơ quan Trung ương, Tỉnh y, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh chỉ đạo trong lĩnh vực than, khoáng sản; kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tiêu cực, trái quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức đợt cao điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, y ban nhân dân Tỉnh khi tham mưu, đề xuất thực hiện những Dự án phát triển kinh tế - xã hội có mục đích lợi dụng để khai thác tài nguyên khoáng sản.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyển trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyển trên địa bàn tỉnh; địa phương nào để phát sinh các bến bãi trái phép ngoài Quyết định nêu trên hoặc không phát hiện, chậm xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả thì Chủ tịch UBND địa phương đó và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các địa phương: Tuyên truyền, vận động các đoàn thể và mọi tầng lp nhân dân cùng tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên; có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép.

- Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Cục Quản lý thtrường, Hải quan Tỉnh và các lực lượng chức năng: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, không báo trước; xác lập chuyên án điều tra để xử lý (điểm) đối với một số vụ việc vi phạm liên quan đến than; truy ngược tận cùng về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, chủng loại, đối tượng cung cấp ... Với quan điểm xử lý triệt để, nghiêm khắc (mức độ cao nhất theo quy định) các đối tượng liên quan. Khẩn trương rà soát, nghiêm túc thc hiện các nội dung đã được UBND Tỉnh chỉ đạo trong công tác phòng chống vi phạm lĩnh vực khoáng sản, tránh bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm và chịu mọi trách nhiệm do chậm phát hiện, xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả.

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận Tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn và tiến tới triệt tiêu tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật trong công tác quản lý và hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; phối hp chặt chẽ với UBND cấp huyện để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và các tồn tại, vướng mắc.

2. Yêu cầu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc:

- Khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; đảm bảo các khâu đều được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh kẽ hở, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ tài nguyên than và tài sản trong ranh giới mỏ, khu vực sản xuất được giao.

- Lập, đăng ký danh sách các phương tiện vận chuyển than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên các tuyến đường bộ thuộc Tỉnh được UBND Tỉnh cho phép; đồng thời phối hợp vi Trung tâm truyền thông Tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng công khai danh sách để các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân cùng giám sát.

- Bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND Tỉnh; có kế hoạch, tận thu sàng tuyển, chế biến tại khai trường mỏ, không được vận chuyển ra khỏi khai trường mỏ đsàng tuyển, tận thu.

- Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin về những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn để UBND Tỉnh chỉ đạo giải quyết; tập trung hiện đại hóa hoạt động sản xuất than, quản lý chặt chẽ tài nguyên than trong ranh giới được giao. Hoàn tất đầu tư các tuyến băng tải, đường sắt, cầu vượt, hệ thống giám sát tự động; thực hiện nghiêm túc việc vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Tỉnh và Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cảng, bến thủy nội địa tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than và tuyến vận chuyn trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, TKV, Tổng công ty Đông Bắc và các tổ chức, cá nhân liên quan quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) định kỳ 03 tháng/01 lần, gần nhất vào 30/9/2019.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND Tnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ban
, ngành thuộc Tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TKV, Tổng công ty Đông B
c;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- V0-3, các CVNCTH;
- Lưu: VT, CN.
CV.272 - 35 b;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 quản lý kiểm tra xử lý khai thác chế biến than bã sàng đá xít Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 quản lý kiểm tra xử lý khai thác chế biến than bã sàng đá xít Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 quản lý kiểm tra xử lý khai thác chế biến than bã sàng đá xít Quảng Ninh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 quản lý kiểm tra xử lý khai thác chế biến than bã sàng đá xít Quảng Ninh

             • 27/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực