Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Qua 5 năm thực hiện Luật Công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức và hoạt động công chứng có bước phát triển ổn định, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu về công chứng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác này còn một số hạn chế như: Vẫn còn tình trạng Văn phòng công chứng thực hiện chưa đúng quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; nhiều việc thực hiện công chứng chưa đúng quy định; một sloại tài sản không được phép giao dịch trên địa bàn tỉnh chưa được quản lý chặt chẽ; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về tổ chức và hoạt động công chứng.

Đkhắc phục tình trạng nêu trên, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về tổ chức và hoạt động công chứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Công chứng viên tỉnh và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Sở Tư pháp

a) Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng nhằm bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho việc công chứng các hp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của cá nhân, tổ chức khi thực hiện hoạt động công chứng.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức hành nghề công chứng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng ở địa phương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu việc tích hợp cơ sở dữ liệu về đất đai với Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu của tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực và tchức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, phục vụ kịp thời việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo, đài và Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về hoạt động công chứng.

4. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý phí công chứng, phí chứng thực; chế độ quản lý sử dụng biên lai, hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng chng vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực công chứng; tuyên truyn ph biến pháp luật về công chứng và pháp luật có liên quan cho cán bộ và chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân ở địa phương.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện công chứng theo đề nghị của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên theo đúng quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

8. Hội Công chứng viên tỉnh

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luậ t về Hội và pháp luật về công chứng. Giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đã được Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất thông qua.

9. Các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên

Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hành nghề công chứng. Thực hiện nghiêm nghĩa vụ cập nhật thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản, biện pháp ngăn chặn được áp dụng và các thông tin khác đối với tài sản có liên quan đến hp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTTP - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
-
UBND huyện, TP Cà Mau;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ);
- Lưu: VT. Tr 03/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành25/10/2019
        Ngày hiệu lực25/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng Cà Mau

             • 25/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực