Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TỈNH BẮC KẠN

Ngày 17/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tnh để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 05 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đng thời làm cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn tiếp theo.

b) Công tác tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất.

2. Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, bao gồm:

a) Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, kim kê chi tiết các loại đất trng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

b) Diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học.

c) Tình hình sử dụng đt do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong 05 năm qua theo từng đơn vị hành chính; nht là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để khắc phục hạn chế, tn tại hiện nay.

3. Giải pháp thực hiện

a) Việc kiểm kê đất đai, lập bn đồ hiện trạng sử dụng đất đối với các nội dung tại Điểm a và b Khoản 2 của Chỉ thị này được thực hiện trên cơ sở tài liệu, dữ liệu đất đai hiện có, kết hợp với điều tra thực tế, khoanh vẽ, chnh lý lên bản đồ đối với các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê (từ năm 2015 đến năm 2019) và tổng hợp kết quả kim kê đất đai.

b) Việc kiểm kê đất đai chuyên đề đối với các nội dung tại Điểm c Mục 2 của Chỉ thị này được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực tiếp để tng hợp, báo cáo.

c) Áp dụng công nghệ thông tin cho việc thu thập, tính toán, tổng hợp diện tích đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp để bảo đảm độ chính xác, thống nhất kết quả kiểm kê đất đai.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện; đặc biệt coi trọng việc kiểm tra nghiệm thu kết quả thực hiện của tất cả các công đoạn ở các cấp, nhất là việc thực hiện ở cấp xã để bảo đảm yêu cầu cht lượng và tính trung thực của số liệu kiểm kê theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

đ) Các đơn vị, địa phương căn cứ quy định hiện hành, yêu cầu công việc và điều kiện thực tế để lựa chọn đơn vị thực hiện, đơn vị tư vấn đảm bảo theo đúng quy định, có đủ năng lực, chức năng, nhiệm vụ để thực hiện.

4. Thời điểm thực hiện và thời hạn hoàn thành

a) Thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nht trên phạm vi của tỉnh từ ngày 01/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

b) Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau:

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020;

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020;

- Cấp tnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân tnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/01/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

5. Kinh phí

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương (nguồn sự nghiệp kinh tế) và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

6. Tổ chức thực hiện

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn kinh phí để thực hiện phương án.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc kiêm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn tỉnh tại kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 theo quy định.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường bản đồ, số liệu kết quả kiểm kê hiện trạng rừng và số liệu thống kê hiện trạng rừng năm gần nhất để phục vụ yêu cầu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; đng thời, rà soát số liệu kiểm kê, thống kê hiện trạng rừng để thống nhất với số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

eỦy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của địa phương theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 tại địa phương.

- Báo cáo kết quả và giao nộp sản phẩm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành24/07/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn

           • 24/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực