Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 trích nộp kinh phí công đoàn Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa thực hiện nghiêm việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; một số chủ sử dụng lao động chưa nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi cho người lao động khi thực hiện đóng kinh phí công đoàn. Do đó, việc trích nộp kinh phí công đoàn tại một số đơn vị, doanh nghiệp còn chậm hoặc chưa nộp.

Để thực hiện Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn và một số quy định liên quan, thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, đoàn viên công đoàn các cấp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối tượng và thời điểm đóng kinh phí công đoàn

- Các cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn); tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Nguồn đóng kinh phí công đoàn được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam và các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Riêng đối với các tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

2. Mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn

- Mức đóng: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các loại hình trên thực hiện mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phương thức đóng: các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

3.2. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện nghiêm túc việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

3.3. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

3.4. Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện trích nộp, quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn theo quy định; cấp kinh phí công đoàn đầy đủ và kịp thời cho các Công đoàn cơ sở theo quy định; chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, Tài chính, Thuế cùng cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí công đoàn theo Điều 24c của Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các DN, HTX trên địa bàn tỉnh;
- LĐLĐ tỉnh và các huyện, TP;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (G).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2019
Ngày hiệu lực16/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 trích nộp kinh phí công đoàn Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 trích nộp kinh phí công đoàn Cao Bằng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành16/04/2019
        Ngày hiệu lực16/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 trích nộp kinh phí công đoàn Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 trích nộp kinh phí công đoàn Cao Bằng

           • 16/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực