Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 về tăng cường quản lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THÔNG TIN, BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh đã phản ánh khá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh đến vi bạn bè trong nước và quốc tế; thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mọi mặt đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tnh.

Tuy vậy, trong hoạt động tác nghiệp báo chí vẫn còn một số hạn chế như: nh trạng sử dụng các loại thẻ, giấy giới thiệu không đúng quy định; lợi dụng danh nghĩa báo chí để gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; một số thông tin trên báo chí còn có biểu hiện thiếu khách quan, chính xác, sai sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Một số cơ quan, tổ chức, địa phương chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chậm xử lý, phản hồi các thông tin báo chí nêu.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tiếp tục triển khai tốt Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin, báo chí.

- Thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; cập nhật thông tin về người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để triển khai tốt công tác truyền thông, tạo sự đng thuận cao trong triển khai thực hiện.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin những tin, bài điều tra, phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc và xem xét xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo nhanh về UBND tỉnh trong vòng 48 tiếng đng hồ sau khi báo đăng và tiến hành kiểm tra, xác minh, tng hợp báo cáo cụ thể về UBND tỉnh trong vòng 7 ngày ktừ ngày báo đăng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý phản hồi thông tin sai sự thật.

- Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình đúng với quy định của Luật Tiếp cn thông tin.

- Yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí khi đến liên hệ công tác xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký, có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí, cơ quan, tổ chức thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp kiểm tra, xử lý.

- Quản lý hoạt động cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin đúng mục đích, nội dung và quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và người dân; ứng xử phù hợp khi tham gia mạng xã hội, chia sẻ các thông tin trên môi trường mạng internet; nhận thức đầy đủ các hành vi bị cm của Luật An ninh mạng.

- Khi tổ chức họp báo phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định; tổ chức gặp mặt báo chí phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết để phối hợp xử lý các vấn đê liên quan.

2. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí địa phương; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh

- Các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc; thực hiện khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan báo chí thực hiện đúng với tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí; quản lý chặt chẽ hoạt động tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, không để xảy ra việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Phổ biến, quán triệt Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng và quy định về phát ngôn, cung, cấp thông tin cho báo chí để phóng viên, người lao động thực hiện đúng quy định, ứng xử phù hợp trong tác nghiệp báo chí và khi tham gia mạng xã hội.

- Nhà báo, phóng viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải chủ động xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí kèm giấy tờ tùy thân; khi phát hiện tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc các trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo báo chí cần thông báo ngay cho cơ quan Công an, Sở Thông tin Và Truyền thông để phối hợp xử lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến an ninh mạng. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản báo chí trong việc sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí địa phương; thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định, tài liệu hướng dẫn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí để các địa phương, đơn vị thực hiện đúng quy định, đặc biệt trong các trường hợp đột xuất, bất thường, các sự kiện lớn của tnh. Kiểm tra, đôn đốc, tng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các địa phương, đơn vị, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin kịp thời đối với những vấn đề lớn, những vụ việc tồn đọng, bất cp chưa được xử lý.

- Rà soát, cập nhật thông tin, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các địa phương, đơn vị; nâng cao kỹ năng quản lý, biên tập, nghiệp vụ cho cán bộ biên tập của các bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức.

- Thường xuyên cập nhật danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các báo trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý các hành vi làm lộ bí mật nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội khi cung cấp, chia sẻ thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tvà mạng xã hội.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Chủ động phòng ngừa, kịp thời phối hợp xác minh các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, báo chí. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nht là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 về tăng cường quản lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 về tăng cường quản lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 về tăng cường quản lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 về tăng cường quản lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực