Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2021 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021

Thời gian qua, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả khả quan, diện mạo nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người dân có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét; cơ bản toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đề ra trong giai đoạn 2016 -2020, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 28/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 14,8 tiêu chí, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 01 tiêu chí/xã; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được các địa phương quan tâm thực hiện, qua đó đã có 02 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 05 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới ..., người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới với ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu, gương điển hình, có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Kết quả thực hiện của tỉnh đang còn ở mức thấp so với một số địa phương trên cả nước , một số chỉ tiêu đề ra vẫn chưa đạt được; trong đó có một số nguyên nhân là: chưa có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở , nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đầy đủ đến việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình; trách nhiệm của các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh chưa cao, chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa được quan tâm, phát động thực hiện sâu rộng; chưa có giải pháp huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa được quan tâm đúng mức ... .

Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 06-CTr/TU ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cũng như triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 19, các địa phương phải chủ động thực hiện nhiệm vụ kép năm 2021 “vừa chống dịch vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 06- CTr/TU ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung một số nội dung như sau:

1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021, gồm:

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 08 xã(1) đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Tiếp tục thực hiện phấn đấu có 06 xã(2) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch năm 2020 và chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Đối xã nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục phấn đấu 02 xã(3) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2020. Tiếp tục lựa chọn xã đã được công nhận nông thôn mới tiêu biểu để chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (tối thiểu mỗi địa phương tập trung chỉ đạo và xây dựng 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu).

- Đối với thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn 04 khu dân cư(4) đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2020. Tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng có ít nhất 01 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo bộ tiêu chí).

- Đối với thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn thôn nông thôn mới, với 50% số thôn (29/52 thôn) tại 08 xã(5) thuộc phạm vi thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tập trung các nội dung sau:

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Chủ động ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn để đầu tư thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương.

4. Chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện của Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng và tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới về Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu thực hiện chế độ báo cáo không đảm bảo thời gian theo quy định.

- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu đề ra, trong đó: Cấp huyện chịu trách nhiệm về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; cấp Sở, ngành chịu trách nhiệm về các tiêu chí chuyên ngành đã được phân công phụ trách. Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương hằng năm.

5. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, đăng ký mục tiêu nâng cao chất lượng nông thôn mới; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh ( xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...). Hoàn thành trong tháng 3 năm 2021.

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị này, trước ngày 20 hằng tháng và tháng cuối quý tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, vai trò trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.NLTA.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 (1) Dự kiến: Xã Chư Hreng và xã Kroong - Thành phố Kon Tum; xã Đăk Tăng - huyện Kon Plông; xã Đăk Kroong - huyện Đăk Glei; xã Đăk Hring- huyện Đăk Hà; xã Sa Bình - huyện Sa Thầy; xã Ia Dom - huyện Ia H’Drai và xã Ngọc Tụ - huyện Đăk Tô.

(2) Dự kiến: Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum, xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà, xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô, xã Đăk Nông - huyện Ngọc Hồi, xã Sa Nhơn - huyện Sa Thầy và xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy.

(3) Dự kiến: Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum và xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà.

(4) Kế hoạch năm 2020 toàn tỉnh có 06 thôn thuộc 06 xã phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đến cuối năm 2020 đã có 02 thôn đạt chuẩn còn lại 4 thôn chưa đạt chuẩn, gồm: Thôn 4 - xã Hòa Bình - Thành phố Kon Tum; thôn Thống nhất - xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà, thôn 3 - xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy; thôn 1 - xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô.

(5) Xã Đăk Blô, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Long - huyện Đăk Glei; xã Rờ Kơi, xã Mo Ray - huyện Sa Thầy; xã Ia Đal, xã Ia Tơi và xã Ia Dom - huyện Ia H’Drai.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2021
Ngày hiệu lực12/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(18/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2021 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2021 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành12/03/2021
        Ngày hiệu lực12/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (18/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2021 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2021 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum

              • 12/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực