Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Cần Thơ đến 2020 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA THÀNH ỦY VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Để thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức quán triệt và phổ biến Nghị quyết số 05-NQ/TU đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp về yêu cầu nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần tăng cường nguồn nhân lực tại chỗ theo hướng đào tạo bền vững, chuyên môn sâu và sử dụng lâu dài. Cụ thể:

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở định hướng ngành, nghềlĩnh vực phát triển của thành phố; chú trọng đào tạo chuyên sâu những ngành, lĩnh vực cần thiết, mũi nhọn; đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo quản lý; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức nữ;

- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; kỹ năng theo vị trí việc làm, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; hội nhập quốc tế; kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã;

- Quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên các cấp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo và đào tạo lại đối với đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng của giảng viên cả về năng lực chuyên môn lẫn kiến thức, nghiệp vụ sư phạm;

c) Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

d) Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tổ chức thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế; đồng thời, chú trọng chất lượng và hiệu quả công tác tuyển dụng theo vị trí việc làm gắn với công tác quy hoạch cán bộ. Chấm dứt việc tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng làm việc không phù hợp việc làm, ngành nghề tuyển dụng;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo.

đ) Tăng cường phân cấp công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, công tác quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm theo thẩm quyền;

e) Tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách của thành phố về đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nghề nghiệp sát với yêu cầu, tình hình thực tế của thành phố.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 05-NQ/TU, phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án sau:

a) Sở Nội vụ: Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo đối với công chức, viên chức thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017;

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU theo quy định. Riêng đối với việc bồi dưỡng kỹ năng quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; kỹ năng theo vị trí việc làm, kỹ năng thực thi công vụ… cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ thực hiện lồng ghép trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của thành phố.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: Đề án liên quan đến nội dung “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi” thuộc lĩnh vực của ngành.

Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020” làm cơ sở thực hiện nội dung “Đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và khu vực”;

- Xây dựng đề án, kế hoạch liên quan đến nội dung thực hiện “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy nghề có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi” trong các cơ sở giáo dục nghề công lập trực thuộc;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

3. Giao Giám đốc Sở Y tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tiếp tục rà soát các Đề án phát triển nguồn nhân lực của ngành và đơn vị đến năm 2020; đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành và đơn vị.

4. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 05-NQ/TU, chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trong việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hiệu lực23/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Cần Thơ đến 2020 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Cần Thơ đến 2020 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành23/03/2017
        Ngày hiệu lực23/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Cần Thơ đến 2020 2017

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Cần Thơ đến 2020 2017

              • 23/03/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/03/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực