Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 công tác phòng chống thiên tai lụt bão Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết mùa mưa bão năm 2013 có những diễn biến phức tạp, khó lường, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm và nhiều hơn trung bình nhiều năm. Theo dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông khoảng 11-13 cơn, trong đó có khoảng 5-6 cơn gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão đã được sửa đổi bổ sung năm 2000; đồng thời để chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ thị các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh nghiêm chỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

I. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Triển khai Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh; lập và triển khai các quy hoạch, dự án của ngành, địa phương liên quan đến phòng, tránh thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012; củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) theo cấp, ngành mình quản lý theo hướng gọn, đủ mạnh (cấp huyện do Chủ tịch UBND, các ngành do Thủ trưởng trực tiếp làm trưởng ban); xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 chi tiết, cụ thể, sát với thực tế và điều kiện của từng vùng, từng địa phương, đảm bảo tính khả thi; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan; tổng hợp tình hình và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp đối phó khắc phục hậu quả bão lũ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

- Bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, các công trình khác và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo để đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa mưa bão.

II. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã .

1. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCLB&TKCN năm 2013; huy động các nguồn lực ở địa phương theo quy định; phân công công việc cụ thể rõ ràng cho cấp xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức chỉ đạo lực lượng hộ đê của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo đủ trang bị, phương tiện thiết yếu phục vụ cần thiết để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai, sự cố xảy ra; xây dựng phương án cụ thể trong việc tổ chức di dời, bảo vệ dân ở vùng bãi sông và các vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; chủ động ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn để phối hợp với các đơn vị quản lý công trình, xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão.

3. Có kế hoạch dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhân dân, đảm bảo đủ nhu cầu trong mùa lũ bão.

4. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Đê điều theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đối với các huyện, thị xã có đê: UBND các huyện, thị xã có đê, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác GPMB, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành kế hoạch tu bổ, nâng cấp đê điều trước mùa lũ; kiểm tra đánh giá chất lượng, phát hiện và xử lý kịp thời hư hỏng của các công trình đê, kè, cống.

6. UBND các huyện, thị (có các xã miền núi): Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên cần cảnh báo cho nhân dân biết các vùng có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và có biện pháp phòng tránh.

III. Trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

1. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh: Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo PCLB&TKCN năm 2012; củng cố kiện toàn Ban chỉ huy PCLB năm 2013; xây dựng phương án cụ thể xử lý tình huống do lũ lụt, bão lốc gây ra đối với từng khu vực, từng công trình trọng điểm; tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác PCLB& TKCN và giảm nhẹ thiên tai năm 2013.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCLB tỉnh; tham mưu, giúp Ban chỉ huy xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão của tỉnh; xây dựng phương án PCLB cho các công trình trọng điểm, xung yếu; hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão; kiểm tra công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt; là đầu mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; cập nhật tình hình thiên tai, diễn biến khí tượng, thủy văn của đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống lụt, bão khác; cập nhật các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, của Ban chỉ huy PCLB tỉnh và truyền đạt đầy đủ, kịp thời đến các cấp, các ngành; kiểm kê vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, lập kế hoạch xin mua bổ sung và kế hoạch điều động khi cần thiết.

3. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Vĩnh Phúc: Thu thập tài liệu về khí tượng, thuỷ văn và dự báo về mưa, lũ, bão hàng ngày; cung cấp kịp thời chính xác số liệu khí tượng, thuỷ văn cho Ban chỉ huy PCLB tỉnh để chỉ đạo, điều hành.

4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Là lực lượng chủ chốt trong công tác hộ đê, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh; có trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí lực lượng ứng cứu, chi viện kịp thời cho các trọng điểm chống lụt, bão về đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống lụt, bão khác.

5. Công an tỉnh: Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh khi xẩy ra lũ lụt, nhất là tại các công trình trọng điểm, vùng nằm ngoài bãi sông; phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều; phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt khi có lũ bão lớn xảy ra; tham gia hộ đê khi có lũ lớn được Ban chỉ huy PCLB tỉnh yêu cầu.

6. Sở Giao thông vận tải: Xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống; huy động phương tiện vận tải cho công tác hộ đê, đập và tác sơ tán nhân dân trong vùng ngập lũ khi cần thiết.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp chặt chẽ với Viễn thông tỉnh, đảm bảo thông tin thông suốt từ trung ương đến địa phương; chú trọng củng cố mạng thông tin đến các trọng điểm phòng, chống lụt, bão; các xã dọc các tuyến đê; các hồ đập trong tỉnh.

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Đảm bảo nhân lực cho công tác hộ đê, đập, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ cấp, cứu trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

9. Điện lực tỉnh: Xây dựng kế hoạch, phương án cung cấp điện phục vụ cho đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; cung cấp đủ nguồn điện cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng.

10. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường trước và sau lũ; tổ chức tập huấn cho các đội vệ sinh phòng dịch bệnh và làm sạch môi trường, đội sơ, cấp cứu ở cả tuyến tỉnh và tuyến huyện; dự trữ đủ cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh và làm sạch môi trường khi có lũ lớn xẩy ra.

11. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại do lũ, bão gây ra để đề xuất mức hỗ trợ, kịp thời trình UBND tỉnh quyết định.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, các đoàn thể:

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh tổ chức tuyên truyền chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; thông tin kịp thời những diễn biến về lũ, bão, sạt lở đất và các thiên tai khác để các cơ quan liên quan và nhân dân, chủ động phòng chống.

13. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về PCLB & TKCN và tích cực tham gia công tác PCLB & TKCN - giảm nhẹ thiên tai.

14. Các tổ chức, cá nhân: Thường xuyên theo dõi các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của bão, lụt khi được sự huy động của Ban chỉ huy PCLB&TKCN các cấp.

15. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh:

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về PCLB & TKCN và giảm nhẹ thiên tai và nội dung Chỉ thị này, báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2013
Ngày hiệu lực10/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 công tác phòng chống thiên tai lụt bão Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 công tác phòng chống thiên tai lụt bão Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành10/04/2013
        Ngày hiệu lực10/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 công tác phòng chống thiên tai lụt bão Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 công tác phòng chống thiên tai lụt bão Vĩnh Phúc

           • 10/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực