Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 về công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 06/CT-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2014

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường; đặc biệt những tháng đầu năm 2014, đã xuất hiện những biểu hiện bất thường của thời tiết: Thiếu nước, khô hạn cho sản xuất; rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa, bão năm 2014 sẽ có những diễn biến phức tạp, cần đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao. Vì vậy, để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục sớm hậu quả của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan đơn vị, địa phương tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013, khắc phục những mặt hạn chế để bổ sung phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời, hiệu quả trước, trong và sau khi bão, lụt, thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

2. Củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy của Ban chỉ huy, của từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất đồng thời phải có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động phòng, tránh kịp thời đối phó, xử lý trong mọi tình huống.

3. Thường xuyên tuyên truyền, diễn tập về công tác phòng chống lụt, bão; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm phòng tránh thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, ý thức phòng tránh và cùng cộng đồng có biện pháp chủ động phòng, tránh có hiệu quả. Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, mạng lưới cảnh báo, dự báo đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa mưa lũ.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh, tiếp tục quán triệt và tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện phương châm "4 tại chỗ " đối với các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản và công trình khi có sự cố xảy ra.

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét các khu vực ven sông, suối và tuyên truyền vận động những hộ dân chủ động di dời ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án được duyệt.

- Rà soát các dự án di dân tái định cư đã thực hiện theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn; tổ chức bố trí các hộ dân trong diện di dời, tái định cư về khu tái định cư theo dự án đã duyệt. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung này trước mùa mưa lũ năm 2014; tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/3/2014.

5. Các sở, ban, ngành của tỉnh:

- Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra xem xét việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão của các địa phương; tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh việc chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời có hiệu quả trong việc đối phó với thiên tai; kiểm tra đôn đốc các sở, ngành, các địa phương thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2014.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi có lụt bão, thiên tai xảy, chuẩn bị lực lượng ứng cứu theo sự điều động của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra, phối hợp với lực lượng quân đội, với các ngành và địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các công trình Hồ chứa nước trước mùa lũ, bão, có biện pháp xử lý kịp thời những hư hỏng gây mất an toàn công trình; đặc biệt là các công trình Hồ, Đập, các công trình đầu mối có quy mô lớn, để đảm bảo an toàn cho các công trình và dân sinh, kinh tế ở vùng hạ lưu.

Chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau lũ, bão và thiên tai.

- Sở Giao thông vận tải có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho các tuyến đường trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng ứng cứu và thay thế khi có sự cố giao thông xảy ra.

- Sở Công thương phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch dự phòng các mặt hàng thiết yếu, thực hiện cung ứng hàng cho vùng sâu, vùng xa trước mùa mưa lũ.

- Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống từ tỉnh đến các địa phương, nhất là những vùng thường xuyên bị ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng chống lụt bão. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai.

- Các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao cần tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2014.

- Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu về dòng chảy, về mưa lũ cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ban, ngành, địa phương liên quan để kịp thời chỉ đạo đối phó với mọi diễn biến của thiên tai.

- Công ty Điện lực Yên Bái tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây đảm bảo cung cấp điện an toàn không để xảy ra sự cố trong lụt bão, thiên tai.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLBTW;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND;
- TT. UBND;
- Các cơ quan thành viên BCH PCLB tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, phó Văn phòng UBND;
- Các Chuyên viên;
- Thường trực PCLB tỉnh (Chi cục Thuỷ lợi và PCLB);
- Lưu: HC, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Hoàng Xuân Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Nguyên
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai 2014

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai 2014

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực