Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06 /CT-UBND

Hậu Giang, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và những năm học qua, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

Tiếp tục quán triệt và triển khai Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 202-CTr/TU ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

- Xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu quản lý giáo dục thống nhất trong toàn ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, phát huy hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục của ngành.

- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

- Thông tin, truyền thông kịp thời các chủ trương, giải pháp trong quản lý và đổi mới giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

- Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong trường phổ thông.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học:

+ Đối với giáo dục mầm non: rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc, trong đó quan tâm triển khai và thực hiện tốt các khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Học đi đôi với hành”.

+ Đối với giáo dục phổ thông: đổi mới nội dung, phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015, chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

+ Đối với giáo dục thường xuyên: phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện chuyển đổi ngành, nghề của người lao động. Củng cố kết quả xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng mở, bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học và thực tiễn địa phương.

- Điều chuyển, điều phối giáo viên trong phạm vi quản lý của ngành, đảm bảo hợp lý theo nhu cầu; tiếp tục tham mưu để có những giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là đối với cấp học mầm non và tiểu học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý cho giáo viên, cán bộ quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, công tác đấu thầu, công tác quyết toán trong xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị; quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là giáo dục mầm non.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):

- Thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; có giải pháp nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội.

- Thực hiện việc sáp nhập các trung tâm giáo dục trên địa bàn cấp huyện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư và cân đối nguồn vốn xây dựng trường, lớp học phục vụ năm học 2015-2016 và các năm học tiếp theo; đồng thời, cân đối nguồn vốn cho các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học.

- Thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục; ưu tiên các Chương trình, Dự án, các nguồn tài trợ hợp pháp khác cho phát triển giáo dục và đào tạo.

4. Sở Tài chính: phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo đúng quy định.

5. Sở Xây dựng: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời thẩm định các hồ sơ thiết kế xây dựng; đồng thời, thực hiện tốt chức năng kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học; phối hợp rà soát và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phát triển và tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm kêu gọi, khuyến khích phát triển công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại các cơ sở dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện đề tài, dự án cho các tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm ứng dụng có hiệu quả vào công tác đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, cũng như các giải pháp hiệu quả để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

- Tổ chức các cuộc thi nhằm khích lệ tính sáng tạo về khoa học và công nghệ đối với đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên.

9. Sở Tư pháp: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, ưu tiên cấp phát các loại tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật nhằm hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật.

10. Sở Nội vụ: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh quản lý, bố trí và sử dụng biên chế công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):

- Triển khai thực hiện công tác giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian; tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong tỉnh; phát động và kiểm tra trường học có đời sống văn hóa tốt; hỗ trợ phát triển phong trào thể dục, thể thao trong trường học.

- Quan tâm chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

12. Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành về công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác y tế trường học, đặc biệt là đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (kiểm tra các cơ sở bán trú có bếp ăn, căn tin trường học), phòng chống sốt xuất huyết và công tác nha học đường.

13. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang:

- Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo, kêu gọi các tập thể, cá nhân và toàn xã hội cùng quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện chuyên mục học bổng “Hoa Lúa”, “Khuyến học, khuyến tài” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và chuyên trang giáo dục trên Báo Hậu Giang theo định kỳ.

14. Công an tỉnh: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ: hàng quán, internet, trò chơi điện tử, karaoke, giữ xe,… làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh, trật tự khu vực xung quanh nhà trường.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh trong trường học; đồng thời, phối hợp tổ chức thành công các Hội thao, Hội thi về Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong học sinh trung học phổ thông.

16. Bảo hiểm xã hội tỉnh: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành về công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường cho học sinh, sinh viên.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống trong học sinh, sinh viên; vận động học sinh đến lớp và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc cho những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đề xuất và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

18. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát triển các phong trào đoàn, hội, đội trong nhà trường; thực hiện các Chương trình tiếp sức đến trường, phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện vì cộng đồng.

19. Liên đoàn Lao động tỉnh: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2015 về việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020.

20. Hội Khuyến học tỉnh:

- Tăng cường vận động xã hội hóa nhằm tạo các nguồn quỹ hỗ trợ cho học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa nội dung và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

- Chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

21. UBND huyện, thị xã, thành phố: tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; đảm bảo các điều kiện về: biên chế công chức và biên chế sự nghiệp, các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất trường, lớp học để phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các ngành, các cấp, các địa phương và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐồng Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 Hậu Giang

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực