Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cườngquản lý giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KHÁNH HÒA

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong những năm qua, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, việc bảo đảm thời hiệu, thời hạn xử lý vi phạm hành chính; trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính còn chưa bảo đảm tính pháp lý, chặt chẽ, kể cả các hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các việc sau đây:

a. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tổ chức việc thanh tra, kiểm tra và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

b. Đối với hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính:

Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điu 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải được lập theo đúng quy định tại Mục 1, Chương III Luật Xử lý vi phạm hành chính và theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, đảm bảo thời hiệu, thời hạn xử phạt đúng quy định của pháp luật trước khi có văn bản trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt;

c. Công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

b. Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật

c. Thực hiện chức năng cập nhập tình hình vi phạm hành chính tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp quản lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa:

a. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phthực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa...; chủ động thực hiện xây dựng kịch bản, nội dung cho các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hàng năm.

b. Công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trang Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PT và TH Khánh Hòa;
- Các Chuyên viên NCTH;
- VT+NgM, LT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cườngquản lý giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cườngquản lý giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cườngquản lý giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cườngquản lý giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Khánh Hòa

           • 08/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực