Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương 2014 Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN VỀ NGÂN SÁCH VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Nhm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các kết luận và kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước về báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Tha Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thuế tỉnh, Hải quan tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phú Vang và Phong Điền; Giám đốc, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được kiểm toán (gọi tắt là cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận của kiểm toán) khẩn trương kiểm tra, rà soát các kiến nghị của Đoàn Kiểm toán (theo các biên bản kết luận) liên quan đến các cơ quan, đơn vị thuộc ngành mình, cấp mình quản lý để thực hiện ngay các việc sau:

a) Tổ chức tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai sót được phát hin trong quá trình kiểm toán để có những giải pháp khc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý ngân sách, tin và tài sản của nhà nước.

b) Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại các báo cáo kiểm toán của Tổ kim toán (đã gửi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận của kiểm toán) và các Phụ lục báo cáo kiểm toán đính kèm tại Công văn số 570/KTNN-TH ngày 11/12/2015 của Kiểm toán nhà nước (giao Sở Tài chính phôtô cho các cơ quan, đơn vị liên quan). Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán thì phải ghi rõ trên chứng từ nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước.

c) Các cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (phôtô kèm theo đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước) về Sở Tài chính trước ngày 25/3/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Kiểm toán nhà nước.

2. Đối với Sở Tài chính:

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Kiểm toán, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Kiểm toán nhà nước Khu vực II về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Sau ngày 31/3/2016, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kết luận kiểm toán nhưng không có lý do chính đáng, hoặc đã thực hiện kết luận nhưng không có báo cáo gửi về Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ sử dụng các biện pháp tài chính cần thiết để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Đối với Kho bạc nhà nước các cấp:

Phối hợp với Sở Tài chính, các Ban Quản lý dự án theo dõi, đôn đốc thu hồi số dư tạm ứng vốn XDCB theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính trong việc đôn đốc các đơn vị nhằm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Giám đốc và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp được kiểm toán nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kiểm toán NNKV II;
- TVT
U, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND
tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, các Doanh nghiệp được kiểm toán;
- VP UBND: CVP v
à các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương 2014 Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương 2014 Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương 2014 Thừa Thiên Huế 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương 2014 Thừa Thiên Huế 2016

              • 04/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực