Chỉ thị 07/2004/CT.UB

Chỉ thị 07/2004/CT.UB Về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chỉ thị 07/2004/CT-UB triển khai thi hành Luật Đất đai 2003 Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2004/CT-UB triển khai thi hành Luật Đất đai 2003 Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 07/2004/CT.UB

Vĩnh Long, ngày 7 tháng 4 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003

Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp lần thứ tư và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Đây là đạo luật rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu lực quản lý, khuyến khích việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả, góp phần tích cực vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy phải tổ chức triển khai thi hành Luật đất đai để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng trật tự kỷ cương đi vào nề nếp.

Căn cứ chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :

1/. Triển khai công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đai:

Công tác tuyên truyền phổ biến học tập pháp luật về đất đai phải tiến hành một cách thường xuyên liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng.

Trước mắt trong quý II phải mở đợt tuyên truyền phổ biến Luật đất đai và các văn bản liên quan rộng rãi trong nhân dân trước khi Luật có hiệu lực thi hành.

Giao cho Hội đồng tuyên truyền pháp luật của Tỉnh kết hợp với sở Tài Nguyên và Môi Trường trao đổi thống nhất nội dung để phổ biến, giáo dục về pháp luật đất đai đến các Sở, Ban ngành tỉnh các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Doanh nghiệp Nhà nước, Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thị xã và Hội đồng tuyên truyền pháp luật huyện, thị xã .

Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để nhân dân hiểu rõ luật và thi hành.

2/. Kiện tòan tổ chức bộ máy và đẩy nhanh cải cách hành chính trong quản lý đất đai đối với ngành Tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cơ sở.

Giao Sở Nội vụ kết hợp Sở Tài nguyên và môi trường đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai ở cấp huyện-thị, xã-phường , thị trấn và trình UBND tỉnh về đề án kiện tòan bộ phận quản lý đất đai gắn với quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện theo biên chế hiện có.

Sở Tài Nguyên và Môi Trường chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý đất đai, theo mô hình một cửa đạt hiệu quả cao. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

3/. Tổ chức thực hiện tốt Luật đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý sử dụng đất.

a. Công tác quy họach, kế họach sử dụng đất :

Giao Sở Tài Nguyên và Môi Trường kết hợp với UBND huyện thị khẩn trương rà sóat lại quy họach, kế họach sử dụng đất của một số huyện thị để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quy họach, kế họach sử dụng đất của tỉnh .

Thực hiện ngay việc công bố, công khai quy họach, kế họach sử dụng đất. Khắc phục tình trạng quy họach " treo ". Chậm nhất đến 30/4/2004 các huyện thị phải thực hiện xong và báo cáo về UBND tỉnh.

b. Chấn chỉnh công tác giao đất cho thuê đất thu hồi đất:

Giao sở Tài Nguyên và Môi Trường kết hợp với UBND huyện thị tổ chức thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, khắc phục tình trạng giao đất , cho thuê đất tùy tiện, lãng phí. Kiểm tra và kiến nghị giải quyết các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thực hiện không đúng quy định, lấy quỹ đất, nhà công cho thuê lại. Việc giao đất sử dụng cho mục đích kinh doanh và làm nhà ở thực hiện chủ yếu bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có quyền sử dụng đất trên cơ sở quy họach kế họach sử dụng đất đã được xét duyệt.

Năm 2004 Sở Tài Nguyên và Môi Trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi những diện tích đất đã giao hoặc cho các tổ chức thuê, nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không bảo đảm tiến độ theo quy định; đất sử dụng không đúng mục đích được giao hoặc cho thuê; đất nông nghiệp của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, dùng cho sản xuất cải thiện đời sống.

c. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 UBND huyện thị phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất thuộc khu vực đô thị và nông thôn đã đăng ký ban đầu, nhưng đến nay chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phấn đấu đến năm 2005 hòan thành việc cấp giấy chứng nhận các lọai, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai và tạo thuận lợi cho phát triển thị trường bất động sản.

d. Đổi mới công tác quản lý giá đất, khắc phục bao cấp về giá đất.

Giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Xây Dựng, Cục Thuế và UBND các huyện thị kiểm tra lại giá đất để đề xuất điều chỉnh giá đất đối với những khu vực có giá đất quá bất hợp lý, đồng thời chuẩn bị phương án khảo sát và công bố giá theo quy định của Luật đất đai mới. Chậm nhất đến ngày 30/4/2004 phải hòan chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

e. Khắc phục có hiệu quả những yếu kém trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Xây Dựng, Sở Kế họach Đầu tư và UBND các huyện thị rà sóat lại cụ thể việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, khắc phục có hiệu quả những mặt yếu kém để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trước hết tập trung những dự án trọng điểm của Nhà nước đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, các dự án đầu tư phát triển sản xuất và dịch vụ của mọi thành phần kinh tế, áp dụng hình thức nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất thỏa thuận với người sử dụng đất dưới các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn hoặc cho thuê bằng quyền sử dụng đất.

Trong khi chờ Luật đất đai có hiệu lực thi hành, các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh thực hiện thí điểm việc thu hồi đất ngay sau khi quy họach, kế họach sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và được công bố, không phải đợi có dự án được phê duyệt theo quy định hiện hành. Từ nay việc giải phóng mặt bằng đối với những nơi cần phải tái định cư chỉ được thực hiện sau khi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện tái định cư.

4/. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý sử dụng đất.

a. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai.

Năm 2004 giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài Nguyên và Môi Trường tập trung thực hiện thanh tra kiểm tra theo quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai.

Qua kiểm tra, thanh tra, báo cáo rõ các quỹ đất, nhà và cụ thể các đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị truy cứu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật đối với những cán bộ, công chức lợi dụng chức quyền để tham nhũng, hối lộ hoặc giao đất cho thuê đất trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

b. Giải quyết dứt điểm những khiếu nại tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng.

Giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm giải quyết dứt điểm đối với các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất tồn đọng từ năm 2003 trở về trước, tập trung trước hết cho những khiếu nại về đền bù giải phóng mặt bằng; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng đất dẫn tới tranh chấp khiếu nại tố cáo.

 

 

 Nơi nhận
- TT. TU,HĐND Tỉnh (Báo Cáo)
- CT,PCT.UBT 
- Sở Kế họach-ĐT, Xây dựng
- Sở Tài nguyên &MT,Tài Chính
- Sở Văn hoá-TT, Tư Pháp
- Thanh tra, Cục thuế tỉnh
- UBND huyện-thị:
- LĐ VP.UBT
- Các khối NC
- Lưu 4.08.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2004/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2004
Ngày hiệu lực07/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 07/2004/CT-UB triển khai thi hành Luật Đất đai 2003 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2004/CT-UB triển khai thi hành Luật Đất đai 2003 Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2004/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành07/04/2004
        Ngày hiệu lực07/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/2004/CT-UB triển khai thi hành Luật Đất đai 2003 Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2004/CT-UB triển khai thi hành Luật Đất đai 2003 Vĩnh Long