Chỉ thị 07/2008/CT-TTg

Chỉ thị 07/2008/CT-TTg về tổ chức thi hành Pháp lệnh thi hành án phạt tù sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2008/CT-TTg tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thi hành án phạt tù


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 07/2008/CT-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Nhằm bảo đảm sự thống nhất với các quy định mới của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Để Pháp lệnh được thi hành nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Bộ Công an

a) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn Pháp lệnh này cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù;

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn Pháp lệnh cho kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và cán bộ tòa án có liên quan đến công tác thi hành án phạt tù.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thi hành Pháp lệnh, trước mắt khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh này trước ngày 15 tháng 3 năm 2008;

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát trại giam và khẩn trương xây dựng, sửa chữa các khu giam giữ, các nhà giam, buồng giam phù hợp với chế độ giam giữ theo quy định của Pháp lệnh; có kế hoạch điều chuyển phạm nhân hợp lý, không gây xáo trộn và làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; bố trí cơ sở lưu trú cho người nước ngoài khi hết thời hạn chấp hành hình phạt tù;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù cho cán bộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm việc thực hiện Pháp lệnh được thống nhất.

2. Bộ Quốc phòng

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn Pháp lệnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của Pháp lệnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý các trại giam, trại tạm giam và khẩn trương xây dựng, sửa chữa các khu giam giữ, các nhà giam, buồng giam theo đúng quy định của Pháp lệnh.

3. Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh có nội dung liên quan đến người nước ngoài.

4. Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc tham gia quản lý, giáo dục phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai thực hiện Pháp lệnh trong năm 2008, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lập dự toán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp nhận, tạo điều kiện, giúp đỡ người đã chấp hành xong hình phạt tù trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2008/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2008
Ngày hiệu lực20/02/2008
Ngày công báo27/02/2008
Số công báoTừ số 151 đến số 152
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 07/2008/CT-TTg tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thi hành án phạt tù


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2008/CT-TTg tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thi hành án phạt tù
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2008/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/02/2008
        Ngày hiệu lực20/02/2008
        Ngày công báo27/02/2008
        Số công báoTừ số 151 đến số 152
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/2008/CT-TTg tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thi hành án phạt tù

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2008/CT-TTg tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thi hành án phạt tù

             • 20/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/02/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực