Chỉ thị 07/2009/CT-UBND

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2009/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, gia tăng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước của các cấp, các ngành chưa cao; hạ tầng CNTT và truyền thông còn thiếu và chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT còn thiếu và yếu; việc cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp chưa kịp thời, đầy đủ. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về công tác ứng dụng CNTT vào quản lý nên chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tại từng đơn vị nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 được phê duyệt tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã:

a) Nâng cao nhận thức về trách nhiệm ứng dụng công CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong cơ quan, đơn vị mình, hình thành thói quen sử dụng các tiện ích của CNTT trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thói quen làm việc trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới phương thức cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

b) Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác trên môi trường mạng theo quy định của Luật CNTT và các quy định khác của pháp luật về công khai minh bạch thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

c) Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2010: 80% các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và 60% văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, Ban ngành tỉnh được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

d) Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Khi phát hành văn bản giấy, trừ những văn bản mật, ngoài việc gửi văn bản tới nơi nhận theo cách thông thường, phải gửi văn bản điện tử (tương ứng với nội dung văn bản giấy đã được ban hành chính thức) vào địa chỉ thư điện tử của cơ quan có tên trong phần “Nơi nhận” hoặc cung cấp địa chỉ để có thể liên lạc, nhận văn bản điện tử.

- Phấn đấu đến hết năm 2010 đạt tỷ lệ 60% cán bộ, công chức ở các Sở, Ban ngành tỉnh, 30% cán bộ, công chức ở các đơn vị cấp huyện sử dụng thư điện tử phục vụ công việc; trong đó, cán bộ lãnh đạo phải là người gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng CNTT.

e) Đầu tư, nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh, bảo đảm việc mở cổng thành viên cho các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác thông tin và dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp.

Cơ quan, đơn vị chưa có Trang tin điện tử phải thành lập Trang tin điện tử là trang thành viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh. Trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Điều 28 Luật CNTT và đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

f) Xây dựng, triển khai việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, nhất là công tác kiểm toán, quản lý nhân sự, quản lý tài sản; xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp vào dữ liệu chung của tỉnh.

g) Tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin trong môi trường mạng.

h) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT; bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị đều có cán bộ chuyên môn về CNTT để triển khai việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình.

i) Phấn đấu đến hết năm 2010, các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với huyện, thị xã và với Sở, Ban ngành tỉnh về kinh tế - xã hội có thể họp trực tuyến.

j) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này theo định kỳ 06 tháng một lần (hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông), gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nêu trên; tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2009 - 2010 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thí điểm mô hình ứng dụng CNTT để nhân rộng trong toàn tỉnh vào năm 2010 và những năm tiếp theo.

c) Hướng dẫn các Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính trong từng cơ quan, đơn vị.

d) Chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về ứng dụng và phát triển CNTT, cũng như những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán kinh phí, cân đối kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT.

4. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu công việc; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cán bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị.

- Đề xuất các giải pháp khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước.

5. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TPHCM);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- TT. Tỉnh ủy,
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng VBTT);
- Lưu: VT, NCTH.CN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2009
Ngày hiệu lực27/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Minh Chắc
        Ngày ban hành17/07/2009
        Ngày hiệu lực27/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2009/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang

           • 17/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực