Chỉ thị 07/2009/CT-UBND

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009 của tỉnh Phú Thọ

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh đã được thay thế bởi Quyết định 892/QĐ-UBND 2008 công bố Danh mục văn bản Phú Thọ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 17/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2009/CT-UBND

Việt Trì, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH NĂM 2009

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua công tác chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ, được dư luận nhân dân đồng tình. Tuy nhiên so với yêu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương, công tác tổ chức thi vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục.

Để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh trong năm 2009 được diễn ra: An toàn, nghiêm túc, kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp phản ánh đúng chất lượng dạy và học, tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu giáo dục, đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh, giảm bớt phiền hà, tốn kém, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị giáo dục thực hiện chương trình các môn học đảm bảo kế hoạch và biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do; nghiêm cấm việc lợi dụng thi cử và tuyển sinh để ép học sinh học thêm trái quy định.

1.2. Xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp mới, Quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh (lưu ý những điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); đặc biệt lưu ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi cử, thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên học tập Quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (đặc biệt là việc thi trắc nghiệm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông); xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh gọn nhẹ, hợp lý; chỉ đạo việc coi thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh gọn nhẹ, hợp lý; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh theo đúng quy trình, quy định và các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành

2.1. Chỉ đạo việc tổ chức và hoạt động của các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý, theo Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng các phương án để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

2.2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị giáo dục trên địa bàn, tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Hội đồng coi thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn địa phương.

3. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường và quyền được dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định, đặc biệt là những điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định; đặc biệt là việc thu và sử dụng kinh phí phục vụ cho quy trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường.

5. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông và tại các điểm thi; đảm bảo cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường trên phạm vi toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

6. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan xây dựng phương án bố trí phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh trung học phổ thông đi thi tốt nghiệp tại các điểm thi theo cụm trường và thông báo rộng rãi để phụ huynh và học sinh được biết; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại trung tâm các huyện, thị, thành trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo cụm trường.

7. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Điện lực Phú Thọ và các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo cơ quan ngành dọc cấp dưới tham gia phục vụ các kỳ thi trên các mặt: Đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cho học sinh; thông tin liên lạc; kinh phí và đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các Hội đồng coi, chấm thi trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giám dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HDND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- Sở Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành;
- CVP, CB;
- Lưu: VT, VX2 (60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Thị Kim Hải
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh