Chỉ thị 07/2010/CT-UBND

Chỉ thị 07/2010/CT-UBND tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2010/CT-UBND xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2010/CT-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Qua 12 năm thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có Tủ sách pháp luật. Nhiều nơi, Tủ sách pháp luật được chính quyền quan tâm đầu tư kinh phí trang bị sách, báo, tài liệu pháp luật phục vụ cho nhu cầu công tác và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân ở cơ sở; một số nơi còn xây dựng Tủ sách pháp luật ở ấp, khu phố. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học cũng thành lập Tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật phục vụ yêu cầu nghiên cứu, công tác và giảng dạy.

Tuy nhiên, việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn vẫn còn nhiều hạn chế. Việc đầu tư kinh phí cho Tủ sách pháp luật chưa đúng quy định, số đầu sách bổ sung hàng năm ít, vị trí đặt Tủ sách không thuận lợi cho việc mượn, đọc. Sách báo, Công báo và tài liệu pháp luật được cấp phát nhưng không được bảo quản tốt và việc khai thác không hiệu quả. Cán bộ, công chức và nhân dân tại một số cơ sở chưa quan tâm mượn sách, báo, tài liệu từ Tủ sách pháp luật để nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

Để xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật, ngày 25 tháng 01 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Kiểm tra lại việc xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật của đơn vị mình để củng cố lại theo đúng tinh thần Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg Nếu Tủ sách pháp luật đặt ở nơi chưa thuận tiện cho cán bộ, công chức và nhân dân mượn, đọc thì sắp xếp lại vị trí thuận lợi; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật. Việc củng cố Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

b) Giao công chức tư pháp - hộ tịch phụ trách Tủ sách pháp luật, xây dựng nội quy hoạt động tủ sách. Hàng năm, tiến hành dự toán kinh phí, bổ sung sách, báo, tài liệu cần thiết cho Tủ sách pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sách, báo, tài liệu pháp luật, Công báo phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định đối với tài sản công và hàng năm có kiểm kê, báo cáo đầy đủ cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

c) Phải đảm bảo mức chi tối thiểu 02 triệu đồng/năm để trang bị sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật.

d) Có biện pháp khuyến khích thành lập Tủ sách pháp luật ở ấp, khu phố để tập hợp, bảo quản và sử dụng tốt nguồn sách, báo, tờ gấp, văn bản pháp luật, sổ tay pháp luật do cấp trên cấp phát.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Bến Tre:

a) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc dự toán kinh phí phục vụ cho Tủ sách pháp luật ở cơ sở; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đa dạng các loại hình Tủ sách pháp luật để phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

b) Theo dõi, kiểm tra, tổng kết việc xây dựng và quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của địa phương về Sở Tư pháp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

c) Khen thưởng theo thẩm quyền những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập

a) Quan tâm thành lập Tủ sách pháp luật để lưu giữ sách, báo, tài liệu pháp luật phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tìm hiểu pháp luật, giảng dạy và học tập của cơ quan, đơn vị.

b) Những cơ quan, đơn vị nào đã xây dựng Tủ sách pháp luật thì có biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật để đảm bảo công tác bảo quản và khai thác hiệu quả.

c) Việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

4. Giám đốc Sở Tư pháp:

a) Kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định.

b) Rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để cấp phát cho Tủ sách pháp luật.

c) Làm tham mưu trong việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

5. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

b) Hướng dẫn xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật theo đúng quy định.

c) Hướng dẫn về kinh phí rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật để cấp phát cho Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo và theo dõi việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong các trường học thuộc thẩm quyền quản lý.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải phản ánh ngay về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 13 tháng 7 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc xây dựng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2010
Ngày hiệu lực15/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2010/CT-UBND xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 07/2010/CT-UBND xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật Bến Tre
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu07/2010/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thái Xây
       Ngày ban hành05/11/2010
       Ngày hiệu lực15/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2010/CT-UBND xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2010/CT-UBND xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật Bến Tre

          • 05/11/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/11/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực