Chỉ thị 07/2015/CT-UBND

Chỉ thị 07/2015/CT-UBND thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2015/CT-UBND bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2014/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỆN PHÁP VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Những năm qua, công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an đã làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ các sở, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đôi lúc còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định, như: công tác vận động chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; nội dung biện pháp thiếu tính sáng tạo, hình thức chưa phong phú... nên chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, từ đó làm cho hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm đạt được có phần còn hạn chế.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ, thông suốt nội dung Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn về an ninh trật tự; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tạo điều kiện để các cá nhân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật; phối hợp, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự (Công an, Quân đội) trong áp dụng biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

2. Công an Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự thuộc lực lượng Công an Thành phố phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

3. Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp Công an Thành phố thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực đóng quân và lĩnh vực quốc phòng theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã theo quy định của Pháp lệnh Công an xã; các mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp có biện pháp đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch, liên ngành về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", "quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"... nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tích cực tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, theo dõi việc thực hiện công tác tuyên truyền về nội dung vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của các cơ quan báo chí tại Thành phố. Đề nghị các cơ quan báo, đài tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị định 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan của Đảng, Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, đưa tin nhằm động viên, cổ vũ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Tài chính phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan thẩm tra kinh phí đảm bảo thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho Công an Thành phố hoạt động hàng năm; các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo đúng quy định của pháp luật.

8. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ngành liên quan thực hiện biện pháp vận động cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn Thành phố tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương,

Giao Công an Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký,

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V11, V28);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- VPUB: CVP, PVP/PCNC;
- Phòng PCNC;
- Lưu: VT, (NC-Di) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2015
Ngày hiệu lực18/04/2015
Ngày công báo15/05/2015
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2015/CT-UBND bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2015/CT-UBND bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành08/04/2015
        Ngày hiệu lực18/04/2015
        Ngày công báo15/05/2015
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/2015/CT-UBND bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2015/CT-UBND bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội Hồ Chí Minh

           • 08/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực