Chỉ thị 07/CT-TTg

Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 phòng chống tiêu cực công tác quản lý công chức viên chức


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành đã hình thành hệ thống thể chế chặt chẽ về quản lý đội ngũ công chức, viên chức, đã xác định những yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất, cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đãi ngộ thích hp; đã từng bước rà soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có để điều chỉnh và ban hành mới.

Bên cạnh mặt tích cực đã đạt được, đội ngũ công chức, viên chức vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Một số công chức, viên chức còn có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây sách nhiễu trong công việc; việc đánh giá, bố trí, sử dụng công chức, viên chức chưa thật công tâm, khách quan, còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém; chưa đảm bảo được yêu cầu về tính hệ thống, thống nhất trong thi hành công vụ giữa các cấp, cơ quan, tổ chức và các công chức thuộc hệ thống hành chính; việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa được tiến hành thường xuyên, do đó, tình trạng thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đtrục lợi của một bộ phận công chức, viên chức vẫn chưa được khắc phục. Tính công khai, minh bạch của hoạt động công vụ chưa được thực hiện một cách đầy đủ, vẫn còn mang tính hình thức, các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, quyền của công chức trong thi hành công vụ còn hạn chế.

Hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ: Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. Đgóp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và của đội ngũ công chức, viên chức. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan, thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây;

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức. Tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012;

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung quản lý công chức, viên chức gồm: Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;

c) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định của pháp luật về công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; tập trung chỉ đạo xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; đy mnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức, viên chức;

d) Thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm giải trình của công chức, viên chức; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức; nâng cao đạo đức công vụ của công chức;

đ) Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp thông tin, tuyên truyền việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

e) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm gương mẫu và quản lý chặt chẽ quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

g) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý;

h) Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng theo quy định;

i) Ban hành quy định để bảo vệ, khen thưởng đối với công chức, viên chức phát hiện, tố cáo sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

k) Tổ chức việc xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng thẩm quyền. Quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng đúng quy định. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng. Công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu và khen thưởng bậc cao trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

l) Đẩy manh hoạt động thanh tra công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Nội vụ;

m) Đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm khẩn trương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định của pháp luật, làm cơ sở cho việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công chức, viên chức; về phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; kịp thời nêu gương tốt, phê phán biểu hiện sai trái, tiêu cực của các cá nhân, tổ chức trong công tác quản lý công chức, viên chức.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

a) Thực hiện tốt các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền và quy định rõ về trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật về công tác này, tạo thuận lợi cho công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được thực hiện thống nhất, hạn chế tiêu cực, tham nhũng;

c) Đôn đốc, rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của công chức, viên chức;

d) Hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hiệu quả nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, nội dung đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm;

đ) Ban hành chính sách tinh giản biên chế để đưa những công chức, viên chức hạn chế về phẩm chất, trình độ, năng lực công tác không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi công vụ;

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này.

5. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

b) Phát hiện, tố cáo những tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tchức có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.I, TH, PL, TCCB;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 phòng chống tiêu cực công tác quản lý công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 phòng chống tiêu cực công tác quản lý công chức viên chức
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 phòng chống tiêu cực công tác quản lý công chức viên chức

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2014 phòng chống tiêu cực công tác quản lý công chức viên chức

           • 19/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực