Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2013 nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2013 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước:

a) Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Chỉ đạo, điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý. Chỉ đạo, định hướng các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp phù hợp góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất hàng xuất khẩu, nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án hiệu quả.

- Triển khai thực hiện Đề án xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng khi chính thức ban hành. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cơ cấu lại nợ với các hình thức thích hợp; trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý nợ xấu. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát tình hình nợ xấu của các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp giải quyết hàng tồn kho; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, thực hiện những biện pháp quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, hàng giả. Rà soát và gia tăng các chế tài xử phạt đối với hành vi gian lận thương mại.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với ngành hàng có lợi thế về xuất khẩu và có khả năng cạnh tranh.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về doanh nghiệp; tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển doanh nghiệp, giải quyết nhanh và thỏa đáng các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; thực hiện các chính sách, giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Cục Thuế: thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước cho một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản của Bộ Tài chính.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế:

Cục Thuế, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

b) Triển khai Chiến dịch thu ngân sách trong quý 3/2013. Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế.

c) Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

d) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu.

3. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả:

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, các chính sách, chế độ, định mức chi tiêu do nhà nước quy định và dự toán năm để tổ chức chi tiêu ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích, kịp tiến độ nhất là các chế độ, chính sách mới.

b) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA.

c) Rà soát, điều chỉnh một số khoản phí, lệ phí để lại cho đơn vị theo hướng đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh tồn kinh phí lớn tại đơn vị.

d) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm (không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách) theo công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính và công văn số 2374/UBND-TM ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, lễ khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước...

e) Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội theo công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính và công văn số 2374/UBND-TM ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp:

Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tập trung chỉ đạo:

a) Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; tập trung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

b) Trong quá trình điều hành, chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.

c) Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng.

Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách các cấp năm 2013.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Tiền Giang và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2013
Ngày hiệu lực10/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2013 nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2013 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2013 nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2013 Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýDương Minh Điều
        Ngày ban hành10/06/2013
        Ngày hiệu lực10/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2013 nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2013 Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2013 nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2013 Tiền Giang

          • 10/06/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/06/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực