Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH H
ÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tiếp theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; ngày 31/12/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; nhằm quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định này, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt cho các Sở, ngành và Chính quyền các cấp về thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo tổ chức học tập Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến tổ chức Hội ở cơ sở, làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu quyền khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của nông dân. Mọi mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ phải được giải quyết tại cơ sở, có lý có tình.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ở các cấp.

a) Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

b) Căn cứ thành phần Ban chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tăng cường phối hợp với Hội Nông dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

UBND các cấp khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân phải mời Hội Nông dân cùng cấp tham gia và tham khảo ý kiến của Hội Nông dân về quan điểm giải quyết vụ việc. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thì UBND các cấp phối hợp với Hội Nông dân các cấp khi tổ chức đối thoại, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc; tạo điều kiện để Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật, ổn định đời sống.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết của hội viên, nông dân.

UBND các cấp phối hợp với các cấp Hội nông dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho hội viên, nông dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, những văn bản pháp luật hiện hành về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo hiện hành. Trong đó chú trọng các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những vùng, địa bàn có thu hồi đất để xây dựng dự án.

5. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Điều 5 Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

6. Thanh tra tỉnh:

- Làm đầu mối tổng hợp toàn tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm và phối hợp Hội Nông dân tỉnh giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài mà hiện nay UBND tỉnh đang theo dõi, giải quyết thuộc thẩm quyền. Hướng dẫn và hỗ trợ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điểm 3 và điểm 4 Chỉ thị này.

- Phối hợp Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch hỗ trợ giúp Hội Nông dân các cấp tổ chức công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về kỹ năng hòa giải cho cán bộ Hội làm công tác tư vấn pháp luật, cán bộ Hội ở cơ sở và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân.

8. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh tham gia các chương trình giáo dục phổ biến pháp luật, hỗ trợ nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của các cấp hội nông dân trong tỉnh, huy động nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở nông thôn.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này; giao Thanh tra cấp huyện làm đầu mối tổng hợp giúp UBND cấp huyện theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

10. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thẩm định, phân bổ kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hướng dẫn cơ quan tài chính cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp về kinh phí để thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- TƯ Hội NDVN;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh,
- TT UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Giám đốc các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT, TN, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg Khánh Hòa

           • 23/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực