Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai trong công tác đầu tư công do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 đẩy nhanh tiến độ giải ngân triển khai đầu tư công Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bình Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG

Trong quý I/2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo kế hoạch được giao. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/3/2017, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh chỉ đạt 6,2%, bằng 31% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ triển khai kế hoạch và các thủ tục đầu tư còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành địa phương thiếu quyết liệt,...

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:

- Các sở chuyên ngành ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện thuận lợi.

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện cho từng dự án, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo tiến độ, chặt chẽ, đúng quy định.

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người đứng đầu chính quyền địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện; giải quyết khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc; tham mưu kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đền bù, giải tỏa đã được bố trí vốn nhưng không có khả năng giải ngân trong năm 2017 để đề xuất điều chuyển vốn sang các dự án khác có nhu cầu vốn.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và thanh toán theo kế hoạch được giao, tuyệt đối không dồn khối lượng thanh toán vào thời điểm cuối năm.Tập trung các công tác sau:

- Đến ngày 13 hàng tháng và tháng cuối của từng quý, các sở, ban, ngành, Kho bạc nhà nước1, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư có báo cáo đầy đủ, chính xác khối lượng thực hiện2 thực tế tại công trình, khối lượng nghiệm thu và giá trị giải ngân, tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án3 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo điều hành cụ thể.

- Đến ngày 31/5/2017, các dự án chuẩn bị đầu tư chưa giải ngân, các dự án thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ dưới 30% từng dự án (đối với các dự án tỉnh trực tiếp bố trí), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình có khối lượng nghiệm thu đủ điều kiện thanh toán, các công trình đền bù có khả năng giải ngân trong năm.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:Triển khai hệ thống các biểu mẫu báo cáo đến các đơn vị theo yêu cầu như trên, đồng thời hàng tháng, hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; Thống kê các đơn vị không báo cáo,báo cáo trễ hạn, báo cáo không chất lượng so với yêu cầu để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định về giám sát đánh giá đầu tư.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2016, kế hoạch đầu tư công năm 2017 để rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 theo hướng: Cắt giảm, giãn và hoãn tiến độ một số dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, cấp bách để bổ sung vốn cho các dự án: (1) dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; (2) các dự án thuộc danh mục công trình quan trọng giai đoạn 2016-2020; (3) các dự án khởi công mới chưa bố trí đủ tỷ lệ theo quy định.

4. Công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu:

- Các chủ đầu tư: (1) thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định, trình tự, thủ tục từ các khâu lập, thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; (2) Nghiêm túc thực hiện các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn những nhà thầu có uy tín, chất lượng.

- Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền có chế tài hữu hiệu đối với các đơn vị tư vấn thiếu trách nhiệm, thực hiện hợp đồng với chất lượng kém (phạt hợp đồng, đề xuất cấm tham gia công tác tư vấn đầu tư công trên địa bàn, công bố danh tính trên các trang thông tin điện tử của các sở,…).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra về công tác lựa chọn nhà thầu trong các lĩnh vực, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm quy định về công tác lựa chọn nhà thầu.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các Ban Quản lý dự án: Các Ban quản lý dự án khu vực, ban quản lý dự án chuyên ngành phải củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, có năng lực phù hợp theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với yêu cầu triển khai thực hiện các dự án. Giao Sở Xây dựng kiểm tra kết quả thực hiện nội dung này để có báo cáo đánh giá, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trong quý IV/2017.

6. Về hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án: Các đơn vị, các chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo đúng thành phần quy định tại Điều 39, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

7. Về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: Các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thường xuyên cập nhật các quy định mới để làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu, góp phần giảm thời gian phải điều chỉnh hồ sơ có liên quan.

8. Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng:

- Các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đấu thầu qua mạng; tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND tỉnh xử lý các đơn vị chưa triển khai hoặc triển khai không hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng.

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 1 Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo khối lượng hoàn thành, giá trị giải ngân từng dự án các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh, cấp huyện (bao gồm cả nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện, vốn xổ số kiến thiết do cấp huyện làm chủ đầu tư) theo biểu mẫu của hệ thống Kho bạc nhà nước.

2 Khối lượng thực hiện, nghiệm thu, giải ngân lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo.

3 Đặc biệt là các dự án trọng điểm, thí điểm của tỉnh theo Chương trình 23-CTr/TU, các dựán sử dụng nguồn vốn nước ngoài (ODA).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2017
Ngày hiệu lực03/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 đẩy nhanh tiến độ giải ngân triển khai đầu tư công Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 đẩy nhanh tiến độ giải ngân triển khai đầu tư công Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành03/05/2017
        Ngày hiệu lực03/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 đẩy nhanh tiến độ giải ngân triển khai đầu tư công Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2017 đẩy nhanh tiến độ giải ngân triển khai đầu tư công Bình Dương

           • 03/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực