Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, trong những năm qua hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Đến nay các hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, tín dụng và dịch vụ đã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số hợp tá xã điển hình tiên tiến đã hỗ trợ cho xã viên, tạo điều kiện cho kinh tế hộ, tạo vùng sản xuất nông sản hàng hóa, có qui trình sản xuất tốt, bước đầu đạt được các tiêu chuẩn, chứng chỉ nông sản theo yêu cầu của thị trường. Có hợp tác xã đã chủ động làm cầu nối liên kết sản xuất giữa nông hộ và doanh nghiệp, tạo chuỗi giá trị bền vững. Các hợp tác xã đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhìn chung khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số hợp tác xã hoạt động còn yếu kém, còn mang tính hình thức; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu; chất lượng hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững. Vai trò của hợp tác xã đối với nông nghiệp và nông thôn còn mờ nhạt. Phần lớn các hợp tác xã chưa tạo được sự liên kết vững chắc giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp, chưa kết nối được với thị trường, chưa giúp được nông hộ trong khâu xác nhận chứng chỉ, tiêu chuẩn nông sản, nhãn hiệu, thường hiệu hàng hóa; chưa kiến tạo được thị trường bền vững cho các hộ nông dân.

Để Luật hợp tác xã 2012 tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn; Đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân nhân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, cũng như vai trò và lợi tích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển trong mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã, xây dựng các phóng sự, phim tài liệu về hợp tác xã.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 2012 (như công nợ, tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc và chuyển đổi sang loại hình thức tổ chức khác, chế tài xử lý vi phạm Luật…) cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hợp tác xã không đăng ký và tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; các hợp tác xã giải thể nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức. Rà soát vướng mắc trong việc cho hợp tác xã vay vốn để có hướng dẫn, xử lý cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vay vốn theo chính sách quy định của Chính phủ, của tỉnh.

3. Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể được phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh; các chương trình hỗ trợ hợp tác xã; xây dựng dự toán kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện xây dựng mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan tọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã; kiện toàn, bổ sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã; đào tạo nguồn cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã, đặc biệt là giám đốc hợp tác xã và tạo đội ngũ cán bộ kế cận trong thành viên hợp tác xã; bố trí lực lượng và thực hiện hỗ trợ hợp tác xã thực hiện kiểm toán để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các hợp tác xã.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Đối với các Sở, ban, ngành

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan: Ngân hàng nhà nước tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Nông nghiệp&PTNT,...; UBND các huyện, thành phố triển khai Đề án Đổi mới và phát triển kinh tế thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật; củng cố bộ máy quản lý, điều hành; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; kịp thời phát hiện để kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hợp tác xã của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.

- Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã;

- Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hằng năm.

b) Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 và Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng Đề án nâng cao trình độ quản lý sản xuất cho nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

- Hướng dẫn hoạt động đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp, chế độ báo cáo và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, tiến tới hình thành liên hiệp hợp tác xã cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh, có quy mô lớn, có sức lan tỏa trên cơ sở hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ tại các vùng, miền trên cả nước.

c) Liên Minh hợp tác xã tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới;

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; nghiên cứu đề xuất đổi mới mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, liên kết và thống nhất về cơ chế hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của trung ương.

- Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để cung ứng các dịch vụ về công nghệ, quản trị và xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã và thành viên.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã về số lượng và chất lượng để báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc.

- Đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở địa phương.

c) Sở Tài chính

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý nợ (nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ doanh nghiệp nhà nước…) của hợp tác xã ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể, chuyển đổi.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đề xuất kinh phí để Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động trình Chủ tịch UBND tỉnh;

- Hướng dẫn về cơ chế tài chính và việc quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; về định mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã;

d) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

e) Sở Khoa học và công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các hợp tác xã.

g) Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và tiếp vận với quỹ khuyến công của địa phương.

i) Sở Tài nguyên và môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

k) Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nội vụ.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện củng cố, kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kiện toàn bộ máy và sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã từ tỉnh đến huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đảm bảo hợp lý, khoa học, không chồng chéo.

l) Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tham mưu triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ hợp tác xã.

m) Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, giới thiệu, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo quyết tâm, đồng thuận của xã hội trong quá trình phát triển hợp tác xã và kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về hợp tác xã với nhiều hình thức phù hợp, nội dung đa dạng, để nâng cao nhận thức, vai trò, lợi ích thiết thực của HTX kiểu mới.

- Tiếp tục hoàn thiện và củng cố bộ máy, bổ sung biên chế, cán bộ theo dõi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT tại cấp huyện; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp về kinh tế tập thể; thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện;

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng Tài chính kế hoạch và các phòng ban, chuyên môn cấp huyện rà soát, hướng dẫn các HTX tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 2012 và kiên quyết giải thể, chuyển đổi sang hình thức khác toàn bộ những HTX không hoạt động hoặc hoạt động hình thức, không đúng luật; Tăng cường chỉ đạo, kiểm ra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về HTX trên địa bàn;

- Báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định một số điều của Luật Hợp tác xã, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐ ngày 26/5/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời giải quyết;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã;

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể khác tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động người dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ và vận động quần chúng, hội viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể; xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của Chỉ thị này chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, theo quy định.

- Các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này theo định kỳ hàng năm (trước ngày 05/12), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/c);
- CPCT; CPVP;
- Các sở, ban, ngành; UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH VP, Công TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc;
- HU, thành ủy các huyện, thành phố (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- CVNCTH;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýLê Duy Thành
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Vĩnh Phúc

           • 26/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực