Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thái Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tri ân những người đã đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc; thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; đồng thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho một bộ phận người có công có hoàn cảnh còn khó khăn.

Thời gian qua, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện khá tốt Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người và gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án). Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1 theo danh sách Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 của Đề án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và UBND huyện, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người và gia đình có công với cách mạng (trọng tâm là: Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...). Cần xác định việc thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả; đặc biệt, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, nhất là các xã, phường, thị trấn và ban lãnh đạo thôn, tổ dân phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, hệ thống loa truyền thanh cấp xã và thông qua các hội nghị chuyên đề của thôn, tổ dân phố để các hộ gia đình là đối tượng chính sách người có công với cách mạng và các tầng lớp nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia giám sát, xác định đối tượng được hỗ trợ và quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở.

-Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các địa phương. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành chức năng, UBND huyện, thành phố tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai việc hỗ trợ và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng và UBND huyện, thành phố hướng dẫn thanh, quyết toán nguồn kinh phí tạm ứng ngân sách đã triển khai hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa và cấp kinh phí theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

4. Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công tại địa phương. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn: Tổ chức rà soát, xác định lại đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng. Trên cơ sở đó hướng dẫn đối tượng đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Quá trình xét duyệt đối tượng và triển khai hỗ trợ cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng hình thức hỗ trợ, đúng quy định chính sách; lấy ý kiến rộng rãi của người dân nơi cư trú từ thôn, tổ dân phố thông qua việc niêm yết công khai danh sách hỗ trợ ở nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và tại trụ sở UBND cấp xã. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời, đẩy nhanh việc triển khai xây mới, sửa chữa hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hoàn thành Đề án trong năm 2018.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quc tỉnh, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền vận động, giám sát trong quá trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (Qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, KGVX,
TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2018
Ngày hiệu lực05/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành05/02/2018
        Ngày hiệu lực05/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công Thái Bình

           • 05/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực