Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2018

Năm 2017, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh đạt được nhiêu kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt rõ người, rõ trách nhiệm. Phát huy kết quả đạt được năm 2017, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; trên cơ sở Quy định số 08- QĐ/TU ngày 10/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chọn năm 2018 là năm thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Để thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đúng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp CBCCVC toàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật, quy chế làm việc của UBND tỉnh thực hiện phương châm 4 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình”. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng CBCCVC, có kiểm tra, đôn đốc kịp thời và lấy đó làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn trước ngày 30/6/2018.

- Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 10/8/2017 về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quyết định số 2401/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

- Đẩy mạnh cải cách trong nội bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước với nhau để đảm bảo văn bản hành chính giải quyết nhanh gọn, thông suốt, hiệu quả. Đơn vị nào giải quyết chậm, cố tình kéo dài thời gian giải quyết thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Quán triệt CBCCVC cơ quan giải quyết TTHC đúng quy trình, không nhận dư thành phần hồ sơ, không gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC. Thời hạn trước ngày 31/7/2018.

- Rà soát toàn bộ hệ thống trang thiết bị, công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ quan, đơn vị để đề ra giải pháp sửa chữa, mua sắm để đáp ứng yêu cầu công việc. Thời hạn trước ngày 31/8/2018.

- Cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Lưu trữ, quản lý thông tin các tổ chức và cá nhân chặt chẽ, ghi giấy hẹn đầy đủ thông tin, trả kết quả giải quyết hành chính theo đúng thời hạn quy định và có thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn.

- Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đối với các TTHC không quy định thời gian giải quyết, căn cứ tình hình thực tế đề xuất thời gian giải quyết cụ thể đối với các TTHC này và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/6/2018 để xem xét, quyết định.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 846/QĐ-TTg .

c. Triển khai Mô hình “3 Đúng: Đúng luật - Đúng quy trình - Đúng Nội quy, Quy chế” tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trưởng các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp có trách nhiệm nhanh chóng triển khai mô hình 3 Đúng: Đúng luật - Đúng quy trình - Đúng Nội quy, Quy chế.

- Xây dựng biểu ngữ, khẩu hiệu hành động cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị với nội dung “3 Đúng: Đúng luật - Đúng quy trình - Đúng Nội quy, Quy chế”.Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2018.

- Tùy tình hình thực tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí, xây dựng các hình thức tuyên truyền công khai rộng rãi như băng rôn, bảng hiệu, phát thanh,...để tuyên truyền sâu rộng đến từng CBCCVC của cơ quan, đơn vị và người dân, tổ chức được biết.

2. CBCCVC các cấp, các ngành phải thưc hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

a. CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ trật tự và thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hoá công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ. Trang phục lịch sự; đeo thẻ CBCCVC theo đúng quy định khi làm việc tại cơ quan; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. CBCCVC là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

c. Thể hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, tôn trọng nhân dân, hòa nhã, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chính xác khi giao tiếp, giải quyết hồ sơ, TTHC của tổ chức và cá nhân nhất là CBCCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d. Nghiêm túc thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cá nhân; các trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết phải kịp thời hướng dẫn đến cơ quan, cấp có thẩm quyền, không để xảy ra tỉnh trạng tồn đọng, “ngâm hồ sơ”. Định kỳ (hàng tuần, tháng…) tổ chức tự kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, TTHC để kịp thời giải quyết những công việc, hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đốc tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị. Căn cứ kết quả kiểm tra xem xét, đề xuất xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị. Kết quả thực hiện Chỉ thị sẽ đưa vào tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC và bình xét thi đua cuối năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin tuyên truyền với các hình thức phong phú, sinh động về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị nắm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị này tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị lồng ghép trong nội dung báo cáo CCHC hàng quý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nội dung trong Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Trình
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu Vũng Tàu

           • 18/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực