Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN

Sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện khi tham gia giao thông theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 26/9/2007 của Chính phủ và Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông được nâng cao, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện tạo thành nét văn hóa giao thông trong nhân dân, góp phần kéo giảm tử vong, thương tích khi xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn chưa được thực hiện tốt ở khu vực đường giao thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vào buổi tối ở khu đô thị; đặc biệt đối với thanh thiếu niên, trẻ em tỷ lệ đội mũ bảo hiểm chưa cao; tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỷ thuật Quốc gia, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm còn phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập liên quan đến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm; nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỷ thuật Quốc gia đối với người lớn là 95%, đối với trẻ em là 80% vào năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các hoạt động truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi tham gia giao thông, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và trẻ em; tăng cường các cao điểm kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan về mũ bảo hiểm. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, đồng bào khu vực còn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa, nông thôn…

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố, điều tra và truy tố trước pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm giả (tập trung vụ việc hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản và tính mạng cho người tham gia giao thông nếu đội mũ bảo hiểm giả).

b) Chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông, các lực lượng cảnh sát khác và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, nhất là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; thông báo đến trường học trên địa bàn để nhắc nhở, giáo dục những học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

3. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường; phối hợp với các ban ngành, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định nhằm hạn chế kinh doanh mũ bảo hiểm không có nhãn, không có tên cơ sở sản xuất, không có chứng nhận hợp quy; xử phạt, tịch thu và tiêu hủy các loại mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức giám sát việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên nhất là học sinh từ 06 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; gắn tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện là một trong những tiêu chí thi đua đối với các trường; đẩy mạnh tuyên truyền quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; tăng thời lượng phát sóng, đăng tải thường xuyên tin tức và phát thông điệp về quy định đội mũ bảo hiểm; đưa tin phản ảnh các hành vi vi phạm về kinh doanh, phân phối, sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng, hàng giả lưu hành trên thị trường.

6. Ban An toàn giao thông huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông đến mọi người dân trên hệ thống thông tin truyền thông của Đài phát thanh, loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, tập trung ở các khu vực trường học và trên các tuyến phố đông người tham gia giao thông;

b) Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; tăng cường quản lý về sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm giả, áp dụng các biện pháp kiên quyết để xử lý vi phạm (tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, truy tố hình sự các vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm ... ).

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm và thực hiện đội mũ bảo hiểm cho con, em mình khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện;

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2018
Ngày hiệu lực04/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành04/04/2018
        Ngày hiệu lực04/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2018 thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Huế

           • 04/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực