Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, góp phần tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phát huy những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất đai thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Biến động về đất đai nhưng người sử dụng đất không thực hiện các thủ tục theo quy định dẫn đến việc cập nhật, quản lý các biến động rất khó khăn, dẫn đến cơ sở dữ liệu về đất chưa phản ánh kịp hiện trạng thực tế; tình trạng người dân tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép diễn ra phức tạp, chưa được ngăn chặn kịp thời; nhiều trường hợp đất được giao, cho thuê sử dụng không hiệu quả; một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật; tranh chấp về đất đai ở cấp cơ sở chưa được quan tâm giải quyết tốt; một số nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết khiếu nại chưa được địa phương chấp hành, dẫn đến khiếu kiện kéo dài; một số địa phương chưa thực hiện chặt chẽ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng về quyền và lợi ích của người sử dụng đất, dẫn đến khiếu kiện kéo dài; công tác kiểm tra, thanh tra xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế...

Đ chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xác định cụ thể nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai đối với từng cấp, từng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đất đai, đăng tải các quy định mới và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên Trang thông tin điện tử của Sở để người sử dụng đất biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

b) Rà soát, đề xuất xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các loại văn bản quy phạm pháp luật được phân cấp cho địa phương để trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành làm cơ sở triển khai áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; rà soát, tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Tổ chức rà soát những tồn tại liên quan đến cơ sở dữ liệu địa chính, từ đó chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về đất đai. Tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân còn chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý biến động về đất đai. Đồng thời, căn cứ quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai và Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tổ chức xây dựng dự án hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về đất đai để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, kiên quyết đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất đối với những dự án chậm triển khai, đã được gia hạn nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ đầu tư chậm so với quy định.

đ) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các nông, lâm trường; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quỹ đất được xác định để lại cho các nông, lâm trường sử dụng theo phương án sử dụng đất được duyệt trong năm 2019; lập thủ tục thu hồi toàn bộ quỹ đất xác định giao về địa phương quản lý, tránh việc lấn chiếm sử dụng trong năm 2019.

e) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tham mưu chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo tiến độ.

g) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về giá đất; phối hợp Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất và để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

h) Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; tổ chức kiểm tra và đề xuất xử lý trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tại các địa phương còn hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với những nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai không còn phù hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật.

c) Tổ chức quản lý tốt hoạt động công chứng của các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; hàng năm chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra, xử lý trách nhiệm các Văn phòng công chứng thực hiện việc công chứng các giao dịch về đất đai nhưng chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật.

3. Thanh tra tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý trách nhiệm của các địa phương còn hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

b) Xây dựng kế hoạch thanh tra việc quản lý sử dụng đất, thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tập trung vào các dự án có phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời nắm bắt, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân để phát sinh phức tạp, tạo ra điểm nóng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định và tổ chức thực hiện tốt việc giao rừng, cho thuê rừng, khoán rừng, xử lý dứt điểm những tồn tại trong việc giao khoán rừng, từ đó quản lý chặt chẽ quỹ đất rừng, tránh việc lấn, chiếm sử dụng đất sai mục đích.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa để theo dõi, yêu cầu các đơn vị quản lý đất nông lâm nghiệp rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh phương án sử dụng đất nông trường, lâm trường, cắm mốc quản lý chặt chẽ ranh giới được giao sử dụng; đồng thời theo dõi, chỉ đạo các đơn vị quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp phối hợp các địa phương giải quyết dứt điểm các tranh chấp liên quan đến đất nông, lâm trường được xác định tiếp tục giao cho đơn vị sử dụng theo phương án sử dụng đất.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa kiểm tra, rà soát các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (giới thiệu địa điểm), cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nhưng quá 03 năm chưa triển khai, hoặc tiến độ triển khai chậm so với thời gian quy định. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ đã được gia hạn, nhưng chưa thực hiện đúng cam kết về tiến độ.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa xác định các công trình dự án cần bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương thực hiện hàng năm; trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trình danh mục các dự án cần thu hồi đất làm cơ sở triển khai thực hiện, tránh trường hợp các dự án đã xác định thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện.

c) Rà soát các quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư có mâu thuẫn chưa đồng bộ với pháp luật đất đai để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

6. Sở Xây dựng

a) Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng, nhất là công tác cấp phép xây dựng cho các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hoặc điều chỉnh bổ sung các khu vực có sự chồng chéo chức năng giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất.

7. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu cho việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và cấp huyện; công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các xã để hoàn thiện cơ sở dữ liệu tổng thể theo quy định; công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; kinh phí giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển đất.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn cho các công ty nhà nước đã cổ phần hóa trước ngày 03/3/2017 (ngày Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) hoàn tất các thủ tục đất đai như ký lại hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận… theo quy định.

c) Thẩm định phương án giá đất cụ thể, đảm bảo thực hiện chặt chẽ, đúng phương pháp, quy trình thực hiện, giá cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sát với giá thực tế; đồng thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc thẩm định phương án giá cụ thể, đảm bảo việc thực hiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai của địa phương theo quy định về phân cấp quản ngân sách, ưu tiên cho công tác cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện việc ổn định đội ngũ công chức địa chính cấp xã; hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ về lĩnh vực đất đai và có trách nhiệm theo dõi thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai và đưa vào nội dung đánh giá công vụ hàng năm liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Rà soát những tồn, tại hạn chế liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục. Định kỳ hàng quý báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, đặc biệt phải quản lý chặt chẽ đất chưa giao, cho thuê do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý đất tiếp nhận từ các nông, lâm trường, các đơn vị quân đội bàn giao về địa phương. Trong Quý III năm 2019 phải tập trung xây dựng hoàn thành phương án sử dụng đất đối với quỹ đất thu hồi từ các nông, lâm trường, đơn vị quân đội bàn giao về địa phương giữa Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định làm cơ sở phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện.

c) Chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch xử lý các trường hợp đã đăng ký chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn quản lý. Chậm nhất đến 30/12/2019 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d) Chỉ đạo các tổ chức hành chính, sự nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn thực hiện rà soát quỹ đất được giao, lập thủ tục công nhận kết quả rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước 31/12/2019.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát, đánh giá các trường hợp biến động đất đai trái phép trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, tách thửa phân lô bán nền, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đất đã có chủ trương thu hồi đất hoặc trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được xác định phải thu hồi đất; tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

e) Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết, giải quyết kéo dài dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

g) Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ công chức địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất, năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ; phối hợp Sở Nội vụ để ổn định, khắc phục tình trạng thay đổi công chức địa chính cấp xã.

10. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm triển khai và theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Chánh
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Đồng Nai

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực