Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 xây dựng quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 ca Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trong những năm qua công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sdữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn Tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận, cơ bản đáp ứng yêu cu trong việc tạo lập dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử và hồ sơ lý lịch tư pháp, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức với slượng lớn và ngày càng tăng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp vẫn còn một số bất cập, tồn tại: Số lượng thông tin lý lịch tư pháp được tiếp nhận ngày càng lớn, năm sau cao hơn năm trước, dẫn đến tồn đọng số lượng lớn thông tin chưa được xử lý, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định; tình trạng thiếu hụt, sai sót thông tin trong quá trình lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vẫn chưa được khc phục cơ bản; công tác sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để phục vụ yêu cầu của tchức, cá nhân còn nhiu vướng mc, hiệu quả thấp, chưa htrợ được nhiều cho công tác tra cứu nên còn phụ thuộc nhiều các phương thức tác nghiệp thủ công lạc hậu. Thực trạng trên đã ảnh hưng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp; chưa đáp ứng yêu cu cải cách hành chính, hiện đại hóa, xây dựng chính quyn điện tử trong lĩnh vực tư pháp; một số trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị chậm thời hạn.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, qun lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, tăng cường quản lý dân cư, xây dựng chính quyền điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý về vị trí, vai trò của công tác lý lịch tư pháp. Luôn xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là một trong những nội dung công tác quan trọng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; tăng cường quản lý kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dn thi hành, tạo chuyn biến cơ bản về kết quả thực hiện.

- Chủ động, tích cực phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết vi các cơ quan Tòa án nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, bảo đm thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Tổ chức cập nhật thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng, chưa được xử lý, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm đến hết năm 2022 sẽ giải quyết dt điểm số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng. Khc phục tình trạng Cơ sdữ liệu lý lịch tư pháp bị thiếu hụt, không đầy đủ, đồng bộ, không phát huy được vai trò, tác dụng của Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp. Chủ động, tích cực lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung, từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc tiếp nhận, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định. Có giải pháp kiểm tra, kiểm soát công tác xử lý, cập nhật thông tin, bảo đảm tính chính xác, đy đủ của dữ liệu. Thực hiện đúng quy định việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp có từ ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hạn chế tối đa tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Kiện toàn, cân đi, btrí cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp. Quan tâm, bảo đảm sử dụng hp lý, hiệu quả cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưng, tập huấn về nghiệp vụ lý lịch tư pháp; có giải pháp bố trí hợp lý nhân lực, đảm bảo linh hoạt từ nguồn cán bộ, công chức do Sở quản lý, trên tinh thần phục vụ tốt yêu cầu cp bách khắc phục tồn đọng, nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

- Chủ động, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo giải quyết thông tin tồn đọng cũ, không phát sinh thông tin tồn đọng mới; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đến hết năm 2022 không còn tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc cập nhật, xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt mục tiêu chấm dứt tồn đọng, hoàn thiện và khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu.

4. Sở Nội vụ phi hợp với Sở Tư pháp trong quá trình bố trí biên chế, đánh giá đúng yêu cầu thực tế ngày càng tăng về cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp để có phương án cân đối hp lý.

5. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và S Tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đồng thời tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích đảm bảo thời gian theo quy định

6. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan khác thực hiện việc trao đổi, cung cấp, xác minh thông tin lý lịch tư pháp theo quy định. Đối với các trường hp có án tích hoặc chưa rõ án tích khi có đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị các cơ quan có liên quan chủ động, tích cực xác minh, trả li kp thời khi có trao đổi, phối hợp của Sở Tư pháp.

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh để được xem xét giải quyết theo quy đnh.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung tâm LLTP Quốc gia;
- TT.T
nh ủy, TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- CA t
nh, TAND tnh; VKSND tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- Các s: Tư pháp, KHĐT, Tài chính, Nội vụ;
- UBND các huyện, TX, TP;
- V
0, V2, NC;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 xây dựng quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 xây dựng quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành09/09/2019
        Ngày hiệu lực09/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 xây dựng quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 xây dựng quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh Quảng Ninh

           • 09/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực