Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2021 tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ngày bu cử được n định vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và tỉnh Tây Ninh. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan có kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quc hội khóa XV và đại biu Hội đng nhân dân các cp nhim kỳ 2021-2026; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện công tác bu cử; công tác tuyên truyn thực hiện kịp thời với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.

2. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh cung cấp cho Ủy ban bầu cử số liệu dân số toàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cp ở mỗi đơn vị hành chính.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông xây dng kế hoạch đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông sut trong quá trình chun bị, tchức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án triển khai các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xây dựng lực lượng phòng, chng, khc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng đim, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng và các địa điểm bỏ phiếu; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tham gia bu cử.

5. Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, bố trí kinh phí và quyết toán, kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, phương án ứng phó với những tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh trong thời gian cuộc bầu cử diễn ra.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ, việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

8. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ quy định.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của cơ quan cấp trên; chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị công tác bầu cử, quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Chuẩn bị các điều kiện về vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử. Chủ động phối hp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bu cử din ra an toàn, tiết kiệm, xây dựng phương án dự phòng đảm bảo bầu cử diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bu cử và gửi báo cáo vSở Nội vụ đ tng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ từng giai đoạn bầu cử, bảo đảm cuộc bu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 thành công tốt đẹp./.

 


Nơi nhận:
- Hội đng bu cử quc gia;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT T
U, TT HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- LĐVP; P.NC;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2021
Ngày hiệu lực21/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(30/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2021 tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2021 tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành21/01/2021
        Ngày hiệu lực21/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (30/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2021 tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2021 tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Tây Ninh

              • 21/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực