Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 để các đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có nghĩa vụ nộp thuế nhận thức được quan điểm, chứ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện cải cách hệ thống thuế; tuyên truyền, giáo dục để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi và thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật về thuế.

Thông qua công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; hiểu rõ ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế như cung cấp, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm và các biện pháp hành chính khác để góp phần thu đúng, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng ngành, từng lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030.

2. Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa ngành Thuế với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp ngành Thuế triển khai các giải pháp về cải cách chính sách thuế, các loại thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Phối hợp với ngành Thuế nhằm hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu như: Chống chuyển giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, đại lý thuế; phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xây dựng các chương trình, nội dung cụ thể để tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030; tuyên truyền chính sách thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải phối hợp với ngành Thuế rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế. Duy trì và mở rộng các hình thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế; tập trung hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân sử dụng các hình thức giao dịch điện tử phù hợp.

6. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện chiến lược cải cách hành chính thuế trên các lĩnh vực liên quan: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua Ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách... trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

7. Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường Bắc Ninh theo ngành dọc có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công an, quản lý thị trường các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn thuế...

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cơ quan Thuế chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế (khi có yêu cầu) theo quy định của pháp luật.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt ở các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế sở tại trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đề ra các biện pháp chống thất thu thuế nhằm huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện tuyên truyền, vận động và phối hợp với ngành Thuế để triển khai chiến lược cải cách hệ thống Thuế trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phản ánh nhũng khó khăn, vướng mắc gửi Cục Thuế tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Ninh; Đài PT&TH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành20/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh

              • 20/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực