Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nam 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 02/4/2008 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân; các cấp, các ngành trong tỉnh đã có những cố gắng chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả, đúng pháp luật, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp kéo dài, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh chưa quan tâm chỉ đạo, chưa tổ chức tốt việc tiếp công dân, còn có tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại tiếp dân, đối thoại với dân, tránh né, đùn đẩy trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoặc chưa chỉ đạo quyết liệt và chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm vụ việc; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo; công tác đối thoại hòa giải ở cơ sở còn yếu kém…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thực hiện tốt các yêu cầu của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy; kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn xây dựng Đảng.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại thông báo Kết luận số 130/TB-TU ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tập trung rà soát lại toàn bộ các vụ việc khiếu kiện đang giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng còn tái khiếu. Trên cơ sở đó phân loại, vận dụng cơ chế chính sách và các chính sách xã hội để giải quyết dứt điểm. Đối với những vụ việc KNTC đông người, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

c) Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, triển khai thực hiện đầy đủ đúng tiến độ Kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định; trực tiếp gặp và đối thoại với dân, lắng nghe dân, thực sự “gần dân, hiểu dân”, kịp thời có những giải pháp, giải quyết dứt điểm các vụ việc để ổn định tình hình.

d) Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước; công khai minh bạch, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng. Trong công tác quản lý đất đai phải chú trọng làm tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, kiểm đếm tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải dân chủ công khai, đúng chính sách pháp luật, sát thực tế. Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Trường hợp cần phải cưỡng chế thì phải có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong việc tổ chức cưỡng chế.

đ) Tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc đã có quyết định giải quyết của UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành của tỉnh, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

e) Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở trụ sở Tiếp công dân và các cơ quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có người KNTC phải phân công lãnh đạo UBND và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành chức năng của tỉnh bàn biện pháp giải quyết, không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết tình trạng công dân tập trung KNTC đông người ở thành phố Phủ Lý.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm.

2. Thanh tra tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về KNTC sâu rộng trong nhân dân; tổ chức tốt việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các tổ công tác về địa phương để tập trung giải quyết, nhất là những vụ việc có liên quan đến đất đai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giải quyết KNTC.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tập trung vào những địa bàn trọng điểm có nhiều vụ việc KNTC hoặc người có thẩm quyền có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết KNTC; kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm.

d) Kiểm tra kết quả giải quyết đơn thư, KNTC, kiến nghị của công dân sau phiên tiếp dân định kỳ hàng tháng; cập nhật kịp thời, đầy đủ, có hệ thống vào phần mềm điện tử quản lý làm cơ sở đề xuất giải quyết các vụ việc.

đ) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ban ngành thuộc tỉnh đưa đầy đủ nội dung các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài, phức tạp lên Đài Phát thanh và Truyền hình, trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành để phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, thi hành các quy định của pháp luật về đất đai, nhất là việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.

4. Công an tỉnh:

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh khi thông tin về các vụ việc KNTC phải chính xác, đầy đủ, khách quan, đảm bảo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tránh việc đưa tin một chiều, sai bản chất sự việc.

6. Giao Thanh tra tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nam 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nam 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nam 2012

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nam 2012

             • 31/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực