Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Đồng Nai 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

 Đồng Nai, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2014

Năm 2013, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của tỉnh. Các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát và lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ; từ đó phát hiện nhiều nhân tố tích cực, nhiều điển hình tiên tiến biết khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tôn vinh, khen thưởng và nêu gương cho mọi người học tập, làm theo; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị, địa phương, doanh nghiệp vẫn còn mang tính hình thức, chiếu lệ; nội dung và tiêu chí thi đua chưa rõ ràng, chưa cụ thể hóa các nội dung thi đua do cấp trên phát động, thiếu sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên; một số nơi không tổ chức sơ kết, tổng kết dẫn đến không đánh giá được kết quả phong trào thi đua, không phát hiện được các nhân tố tích cực, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu để kịp thời biểu dương, nhân rộng; tỉ lệ khen thưởng cho các đối tượng là người lao động trực tiếp còn thấp… Những hạn chế trên đã ảnh hưởng đến chất lượng phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh trong năm qua.

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2013 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 thành 5 năm 2004 của Bộ Chính trị; nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng của các phong trào thi đua.

2. Tiếp tục thực hiện chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm: phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” (07/5/1954 - 07/5/2014), gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 như sau:

a) Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2014 khoảng 11% - 12% so với năm 2013.

- GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) từ 56 - 57 triệu đồng, quy đôla từ 2.640 USD đến 2.680 USD.

- Cơ cấu kinh tế năm 2014: Ngành công nghiệp xây dựng chiếm 56% - 57%; ngành dịch vụ chiếm 37% - 38%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5% - 6%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) năm 2014 tăng 13,5% - 14,5% so với năm 2013.

- Giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ năm 2014 (giá so sánh năm 1994) tăng 14% - 14,5% so với năm 2013.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá cố định 1994) năm 2014 tăng 3,5% - 4% so với năm 2013.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2014 từ 43.000 tỷ đồng – 45.000 tỷ đồng, chiếm 27% - 28% GRDP.

- Dự kiến thu hút đầu tư nước ngoài từ 700 triệu USD – 900 triệu USD (bao gồm đăng ký mới và dự án tăng vốn).

- Dự kiến thu hút vốn đầu tư trong nước từ 7.000 tỷ đồng - 8.000 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh khoảng 6.500 tỷ đồng – 7.000 tỷ đồng (bao gồm đăng ký mới và đăng ký tăng vốn).

- Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng từ 9% - 10% so với năm 2013.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn hoàn thành dự toán Trung ương giao.

b) Chỉ tiêu xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2014 dưới 1,1%.

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 2,5%.

- Tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trên 1 vạn dân là 280 sinh viên.

- Số bác sỹ/1 vạn dân là 6,7 bác sỹ.

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 24,5 giường bệnh.

- Phấn đấu 97% trạm y tế có bác sỹ phục vụ ổn định; 60% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 10,6%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 26%.

- Tạo việc làm mới cho 90 ngàn lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo của tỉnh).

- Năm 2014 đạt 88,8% ấp, khu phố và 97% hộ gia đình đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, hộ gia đình văn hóa.

- Tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 99,6%.

c) Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 98,6% tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,4%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải y tế đạt 100%, tỷ lệ thu gom 90% và xử lý 87% chất thải nguy hại; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp không nguy hại đạt 95%.

- 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.

- 100% các khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích được đầu tư trạm quan trắc môi trường.

- Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 56%, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định mức 29,76%.

3. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổng công ty, công ty trực thuộc tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới.

4. Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến. Mỗi sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải có kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức tuyên truyền, nêu gương các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị. Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái lao động sản xuất của các đối tượng tham gia thi đua.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

8. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) triển khai, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2014; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan báo, đài thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thích hợp khác. Hàng quý, có báo cáo kết quả phong trào thi đua và khen thưởng cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương (A+B);
- Thường trực: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Thành viên trong Cụm thi đua thuộc tỉnh;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Đồng Nai;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX, TH, TĐKT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Đồng Nai 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Đồng Nai 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Đồng Nai 2014

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Đồng Nai 2014

           • 11/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực