Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

Năm 2016, trong điều kiện chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra, góp phn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai năm 2016 của các ngành, địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai sát hp với tình hình thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện ngay tại cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015 - tầm nhìn đến năm 2020, Đán nâng cao nhận thức cộng đng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố.

3. Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống thiên tai, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phải được lồng ghép trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa phương châm: “công trình kinh tế - xã hội phải góp phần phòng chống thiên tai, công trình phòng chống thiên tai phải góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; tất cả các công trình phải an toàn trước tác động của thiên tai”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khn trương và có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa.

4. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định s66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai đảm bảo tinh gọn phân công rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực điều hành của Ban Chỉ huy và từng thành viên Ban Chỉ huy.

5. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đc thực hiện và kịp thời rà soát bổ sung đảm bảo tính sát thực, khả thi của các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu; đánh giá hiện trạng đê điu, phương án hộ đê và bo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, công trình công cộng, trường học, nhà chung cư, công trình kỹ thuật hạ tầng, kho tàng, nhà xưởng, khu neo đậu tàu thuyn tránh trú bão... đcó phương án gia cố, bảo vệ an toàn. Tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư hoàn thành các công trình tu b, nâng cp đê điu trước mùa lũ, bão. Ngăn chặn và xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai.

6. Tổ chức điều tra, thống kê số lượng tàu thuyền, thuyền viên, lồng bè thủy sản; tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu thuyền vận tải, tàu du lịch theo phân cấp; kiểm tra, kim soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, thiết bị thông tin liên lạc trên các tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển.

7. Tổ chức và bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo và truyn tin thiên tai theo quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thông tin chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình hung thiên tai, đặc biệt là thông tin cảnh báo thiên tai cho ngư dân và quản lý hoạt động tàu thuyn khi có thiên tai. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban tham mưu tại các Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

8. Triển khai thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố theo Nghị định s94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai.

9. Một số nhiệm vụ cụ thể:

9.1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão; xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

- Kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu; chỉ đạo, điều hành ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai và các hoạt động thường xuyên về ứng phó và giảm nhẹ thiên tai; tng hợp tình hình báo cáo Thành ủy, Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Trung ương theo quy định.

9.2. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố):

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phòng chng thiên tai chung toàn thành phố; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành ph, Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án huy động chi viện lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện cứu hộ đê của thành phố; tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố điều hành các hoạt động phòng chống và khc phục hậu quả thiên tai; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu cấp thành phố; chỉ đạo tổ chức tập huấn lực lượng trực ban tham mưu, lực lượng kỹ thuật hộ đê và thực hiện công tác tiêu úng trong các hệ thng thủy lợi;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, củng cố, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện hoạt động thủy sản trên sông, trên biển và tại các khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản; kiểm đếm thuyền viên và phương tiện hoạt động trên sông trên bin khi có bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc có cường độ mạnh; có phương án dự phòng giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng yêu cầu khôi phục sản xuất nông nghiệp;

- Tham mưu, đề xuất tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động của thành phố thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và các biện pháp thích nghi, ứng phó với biến đi khí hậu, nước biển dâng.

9.3. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: Chủ trì, phi hp với Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Cảng Hàng không Cát Bi, Sân bay Kiến An và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn chung toàn thành phố; tổ chức trực ban, chỉ huy, điều hành xử lý đối phó với các tình huống khẩn cấp về tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, phòng chống động đất, sóng thần. Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập; bố trí lực lượng, phương tiện của thành phố sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng, các địa phương, các ngành tham gia cứu hộ đê và xử lý các tình huống khẩn cấp về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

9.4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các đơn vị thuộc Vùng I Hải quân xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo; tổ chức trực ban, chỉ huy, điều hành xử lý đối phó với các tình huống khẩn cấp về tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo. Phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, quận thành lập và ban hành, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động đánh bắt hải sản theo mô hình “tổ đánh cá đoàn kết”; tăng cường kiểm tra, nm chc slượng lng bè nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền, thuyền viên điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn trên các tàu thuyền.

9.5. Trung tâm ng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự c tràn du chung toàn thành phố; tổ chức trực ban, trực tiếp chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án huấn luyện, bố trí lực lượng và phương tin xung kích của thành phố sn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng các địa phương, các ngành tham gia xử lý các tình huống ứng phó sự cố tràn dầu trên sông, trên biển.

9.6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng chng thiên tai và tìm kiếm cu nạn của địa phương, đơn vị mình; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, tổ chức di dời và đảm bảo an toàn cho nhân dân trong vùng trũng thấp, xung yếu, nhà nguy hiểm khi xảy ra thiên tai; tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án di dân; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu hộ đê, phòng chống thiên tai trên địa bàn và chi viện cho địa phương khác khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ven biển phối hợp với các Đồn Biên phòng stại, Chi cục Khai thác Bảo vệ ngun lợi thủy sản kiểm tra rà soát, nm chc slượng tàu thuyn, thuyn viên hoạt động thủy sản; kiểm soát chặt chẽ phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc trước khi ra khơi; tổ chức thành lập các tổ đánh cá đoàn kết.

9.7. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông bắc đảm bảo cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai cho Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các ngành các địa phương, đơn vị liên quan đchủ động ứng phó kịp thời.

9.8. Công an thành phxây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra; triển khai các lực lượng và phi hợp với các ban - ngành, đoàn thể cùng nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản và các công trình trọng điểm, ngăn ngừa, trn áp tội phạm lợi dụng khi xảy ra thiên tai. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ sơ tán, di dời nhân dân khỏi những nơi nguy hiểm; làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành sơ tán, di dời khi có thiên tai, thảm họa. Chỉ đạo lực lượng công an các địa phương kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai.

9.9. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, cứu sập khẩn cấp, hỗ trợ sơ tán nhân dân khi xảy ra thiên tai, tai nạn; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố.

9.10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp vin thông, hệ thống Đài Thông tin duyên hải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác thông tin cảnh báo để chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, thông sut trong mọi tình huống.

9.11. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện lực lượng xung kích tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị các phương án huy động lực lượng, phương tiện phối hp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên sông, trên biển.

9.12. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án huy động phương tiện vận chuyển nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ xử lý các tình huống khẩn cấp; xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo giao thông, đảm bảo an toàn tại các cơ sở đóng tàu, bến cảng; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại các bến phà biển; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư của ngành tham gia ứng phó thiên tai.

9.13. Sở Công thương, Sở y tế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án dự trữ phương tiện, hàng hóa thiết yếu, thuốc chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

9.14. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tu bổ, sửa chữa nhà cửa xung yếu; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cho các công trình xây dựng công cộng và dân dụng, phương án phòng chng và cứu sập nhà cửa; tổ chức khảo sát, đánh giá và thực hiện việc cắt tỉa, trồng mới và thayy xanh không đảm bảo an toàn.

9.15. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, đôn đc và ưu tiên b trí vn cho công tác tu bổ đê điều, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc khục hậu quả thiên tai.

9.16. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn người, phương tiện tham quan du lịch, các cơ sở du lịch ven biển.

9.17. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục đào tạo; nghiên cứu đưa kiến thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai vào giảng dạy trong các trường học.

9.18. Hội chữ thập đỏ phi hp với Sở Y tếỦy ban nhân dân các quận huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” của địa phương.

9.19. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng có phương án đảm bảo an toàn lưới điện khi có mưa, bão; ưu tiên cấp điện cho trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cp, các ngành, các trm quan trc, dự báo thiên tai các trạm bơm, các cống đầu mối tiêu úng.

9.20. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc và các cơ quan liên quan đảm bo thông tin kịp thời dự báo, cảnh báo và truyn tin thiên tai và các thông tin chỉ đạo phòng chống; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng.

9.21. Các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện tt công tác phòng chống, khắc phục hậu quthiên tai trong phạm vi ngành, đơn vị quản lý; đng thời phải chuẩn bị sn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cn thiết đtham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn theo sự phân công, điu động của Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, các thành viên Ban Ch huy Phòng chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban CĐPCTTTW, Bộ NN&PTNT;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Bộ TLQK3, Bộ TL Hải quân, Bộ TLBP;
- TTTU, TTHĐNDTP;

- Bí thư thành ủy;
- CT, các PCTUBND TP;
- Các thành viên BCHPCTT&TKCN TP;
- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan; .
- UBND, BCH PCTT&TKCN các H,Q;
- Các cơ quan, đơn vị TƯ tại HP;

- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐNDTP;
- Văn phòng Ban CHPCTT&TKCNTP;
- Đài PT-TH HP, Báo HP, Báo AN HP;
- C,PVP UBND TP;
- Các
CV UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng 2016

           • 08/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực