Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2011 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác hòa giải cơ sở tại thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07 /CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trong những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, giảm bớt các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước, phát huy dân chủ ở cơ sở, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, hiện nay công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp nhiều tồn tại, khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn như: các tổ chức hòa giải ở cơ sở chưa được kịp thời củng cố, kiện toàn; chưa phân định rõ phạm vi hòa giải ở cơ sở và hòa giải ở Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải của một bộ phận hòa giải viên còn nhiều hạn chế; chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho hòa giải viên chưa phù hợp, chưa được quan tâm đúng mức...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Tư pháp:

a) Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu đề xuất các biện pháp để củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố;

b) Tăng cường tuyên truyền về công tác hòa giải ở cơ sở trong nhân dân theo hướng thường xuyên biên soạn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các Tổ hòa giải; phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp đầu tư xây dựng tủ sách pháp luật, tạo điều kiện cho các hòa giải viên đến mượn đọc, nghiên cứu, tìm hiểu;

c) Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên nhằm nâng cao nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở;

d) Nghiên cứu phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi hoà giải viên giỏi các cấp, tạo điều kiện cho các hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động. Phối hợp với các cơ quan thông tin như Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng tăng cường xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về pháp luật với hình thức phong phú và sinh động; tăng thời lượng, chất lượng nội dung tuyên truyền, biểu dương, điển hình gương người tốt, việc tốt.

2. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, bố trí một khoản ngân sách cần thiết hỗ trợ cho các hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

b) Hướng dẫn cơ quan Tài chính cấp huyện, cấp xã về các thủ tục thanh quyết toán chi bồi dưỡng cho hòa giải viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thiết lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Nghiên cứu, cơ chế nhằm khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội cho công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng:

Tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin, đại chúng; Thường xuyên đưa tin về kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, giới thiệu những gương điển hình và kết quả hoạt động trong công tác hòa giải ở cơ sở.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên;

b) Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở;

c) Hàng năm tiến hành sơ kết, định kỳ tổng kết công tác hòa giải ở địa phương và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp; tổ chức thi đua, khen thưởng công tác hòa giải của Tổ hòa giải ở địa phương.

d) Đưa vào dự toán ngân sách hàng năm một khoản kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

đ) Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Tiến hành rà soát lại các tổ hòa giải theo hướng nâng cao chất lượng của tổ viên Tổ hòa giải và phải đảm bảo hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đồng thời phải có sức khỏe tốt, am hiểu pháp luật và có uy tín đối với cộng đồng nhân dân nơi cư trú. Thực hiện và hướng dẫn các Tổ hòa giải ở cơ sở thống kê công tác hòa giải theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải cơ sở để đảm bảo tính chính xác, thống nhất;

- Khuyến khích các Tổ hòa giải tích cực, chủ động trong việc hòa giải; bảo đảm 100% các tranh chấp nhỏ đều được tiến hành hòa giải ở cơ sở và tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng;

- Theo dõi công tác hòa giải trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ hòa giải; tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các Tổ hòa giải thực hiện nhiệm vụ;

- Thực hiện nghiêm việc chi thù lao hòa giải viên đối với từng vụ, việc hòa giải; thực hiện các khoản chi theo đúng chế độ tài chính cho các Tổ hòa giải; hướng dẫn các thủ tục tài chính cụ thể trong việc quyết toán tài chính cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; kịp thời trong công tác khen thưởng cho hoạt động hòa giải ở cơ sở;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai Chỉ thị này đến các thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư; khuyến khích, hướng dẫn hòa giải tại Tổ hòa giải đối với các vụ việc thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hòa giải với các Tổ công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể, cảnh sát khu vực... để hòa giải kịp thời, có hiệu quả các vụ việc tranh chấp xảy ra trong nội bộ nhân dân. Định kỳ hàng tháng, chỉ đạo các Tổ hòa giải tiến hành họp để đánh giá, rút kinh nghiệm;

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên

a) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan tư pháp các cấp ở địa phương trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ hoạt động hòa giải của Tổ hòa giải.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2011
Ngày hiệu lực25/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác hòa giải cơ sở tại thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác hòa giải cơ sở tại thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành25/05/2011
        Ngày hiệu lực25/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác hòa giải cơ sở tại thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác hòa giải cơ sở tại thành phố Đà Nẵng

           • 25/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực