Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã - hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ việc tham nhũng được phát hiện còn ít; việc điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng kéo dài; việc thu hồi tài sản tham nhũng chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trước hết là do người đứng đầu một số cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa chú trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tự kiểm tra để chủ động phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) còn vướng mắc; chưa phát huy tốt vai trò, sức mạnh của xã hội trong phát hiện hành vi tham nhũng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

a. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở” trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng; đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

b. Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

c. Xây dựng và ban hành quy trình giám định theo quy định trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền, quản lý trong năm 2016, nhất là một số lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng cầu giám định tăng lên như: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường (trong đó xác định rõ thời gian thực hiện giám định và các quy chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật cụ thể được áp dụng trong quá trình thực hiện giám định đối với từng loại việc để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định); rà soát, củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên ở những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

2. Thanh tra tỉnh

a. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra - Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng; có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong việc kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động nghiên cứu, xác định những lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng cao, trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ để xây dựng chương trình thanh tra hàng năm trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

b. Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và các cơ quan liên quan mở rộng việc tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Khen thưởng kịp thời, xứng đáng với người có thành tích trong tố cáo hành vi tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

c. Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo hướng nâng cao thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

d. Phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị triển khai việc theo dõi, nhận định, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

3. Công an tỉnh

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quy trình điều tra đảm bảo thời gian, nhanh chóng, chính xác, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tiêu cực trong quá trình tiếp cận, thu thập thông tin, xác minh, khởi tố, điều tra của cán bộ và người có thẩm quyền trong quá trình thực thi công vụ.

b. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan Thanh tra, Kiểm toán và các cơ quan tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra; thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc.

c. Quy định cụ thể về các trường hợp, biện pháp bảo vệ người tố cáo; xử lý kịp thời các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Thực hiện công khai các quy định về bảo vệ người tố cáo.

d. Áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh, trưng cầu giám định tư pháp kịp thời, chính xác, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, vụ án. Xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Sở Tư pháp

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp, thông tin về công tác giám định tư pháp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về giám định tư pháp của các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp, nhất là ở một số lĩnh vực tài chính, cán bộ, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

c. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện kịp thời và nhân rộng các điển hình về phòng, chống tham nhũng.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Sở Tài chính

Bố trí bảo đảm đủ nguồn kinh phí, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng và kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực, làm căn cứ cho việc tính, chi trả đầy đủ, kịp thời các chi phí giám định.

Yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Thọ 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Phú Thọ 2016

              • 18/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực