Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước Vĩnh Long 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Năm 2016, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thu ngân sách luôn đóng vai trò quan trọng trong định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, để công tác thu ngân sách đạt tiến độ kế hoạch, dự toán được giao đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu  phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ thị:

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế chủ động, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở dự toán thu năm 2016 được giao; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước ngay đầu năm 2016, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; nhất là thanh, kiểm tra theo chuyên đề như: chuyển giá, hoàn thuế và các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: xây dựng, kinh doanh vàng, khai thác khoáng sản, bất động sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ, ăn uống,..triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt các khoản thu liên quan đến đất đai (giá tính thuế), phương tiện giao thông vận tải, thầu xây dựng nhà ở, cá nhân có tài sản cho thuê.

- Tăng cường công tác quản lý thu nợ đôn đốc và thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy trình của Luật Quản lý thuế, nhằm thu dứt điểm nợ thuế năm 2015 chuyển sang. Tổ chức thực hiện đầy đủ, phân loại các khoản nợ thuế, kiểm tra giám sát thu kịp thời các khoản phải thu phát sinh. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong công vụ, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp và hộ khoán thuế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, các chính sách pháp luật thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời, tập trung giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đối với đất thuộc Nhà nước quản lý, thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định. Rà soát, đối chiếu, lập danh sách các trường hợp doanh nghiệp hết hạn ổn định đơn giá tiền thuê đất, phối hợp cơ quan Thuế tiến hành điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất cho kỳ tiếp theo; đồng thời đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Chủ động, tích cực triển khai thực hiện ứng dụng kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường với cơ quan Thuế, tạo điều kiện góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành có liên quan đẩy mạnh, khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

4. Sở Tài chính xác định và ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước kịp thời các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo dự án được phê duyệt, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế đôn đốc các chủ đầu tư các dự án nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

5. Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế đúng quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ, thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.

7. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an, Cục Thuế  và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

8. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn: phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan báo, đài trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế.

10. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại thuộc địa bàn quản lý.

11. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường đưa các tin, bài phản ánh kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật thuế, tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, những điển hình người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

12. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Cục trưởng Cục Thuế tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh Ủy; TT HĐND Tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh (đã nêu trong Chỉ thị);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP. UBND tỉnh;
- Các phòng NC, Trung Tâm;
- Lưu: VT,6.03.02

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2016
Ngày hiệu lực26/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành26/02/2016
        Ngày hiệu lực26/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước Vĩnh Long 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước Vĩnh Long 2016

           • 26/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực