Chỉ thị 08/2007/CT-UBND

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND công tác quân sự quốc phòng 2007 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2007/CT-UBND công tác quân sự quốc phòng 2007 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Đối với nước ta và thành phố Cần Thơ, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chia rẽ nội bộ, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, lợi dụng những khó khăn tác động sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII để tăng cường hơn các hoạt động chống phá, các đối tượng có thể tiến hành các hoạt động tình báo gián điệp dưới vỏ bọc hợp tác đầu tư thông qua các tổ chức từ thiện “phi chính phủ”, tích cực tạo ra các điểm nóng để kích động biểu tình tiến tới bạo loạn, gây cháy nổ hoặc có thể tiến hành các hoạt động khủng bố làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ đặc điểm tình hình trên, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007 như sau:

I. Tiếp tục xây dựng và củng cố thành phố, quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc:

1. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh quyết tâm A và các kế hoạch phục vụ cho tác chiến phòng thủ, giúp sở, ban ngành, xây dựng kế hoạch B Nhà nước, tích cực chỉ đạo các lực lượng vũ trang tham gia củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Đảng.

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tổ chức sơ kết theo Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quốc phòng - an ninh, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ quận, huyện từng bước vững chắc.

II. Công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng:

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ đối với công tác giáo dục quốc phòng. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp trong hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, học sinh - sinh viên, nhân dân và chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo trước tình hình nhiệm vụ mới.

2. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu IX tiến hành mở 01 lớp tập huấn về tổ chức phương pháp giáo dục quốc phòng cho các đồng chí trong Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố, quận, huyện và các đồng chí tham gia giảng dạy ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ thuộc đối tượng 3, mở 01 lớp cho chủ các doanh nghiệp lớn chưa được bồi dưỡng, một lớp cho các phóng viên báo, đài, văn nghệ sĩ. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận, huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ thuộc đối tượng 4, 5 và chức việc trong các tôn giáo, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được bồi dưỡng, tập huấn giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường học.

3. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên và đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp quận, huyện, thời gian tháng 7 năm 2007; thành phố sơ kết vào tháng 9 năm 2007. Thành lập đoàn thanh tra tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng quận, huyện và các trường trên địa bàn thành phố.

III. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh:

1. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực đủ biên chế, có chất lượng cao; đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượng hoạt động tốt. Hoàn thành đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2006 - 2010.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% - 1,6% so với dân số, trong đó lực lượng tự vệ đạt 15% - 20% so với tổng số cán bộ công nhân viên, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 10% trở lên; tiếp tục xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố, xây dựng dân quân thường trực tại quận, huyện, tổ chức dân quân quân báo nhân dân theo Thông tư số 19/2004/PL-UBTVQH11 Nghị định 184/2004/NĐ-CP">171/2004/TT-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo chặt chẽ lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn khóa II.

3. Củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu pháp lệnh, có chất lượng cao. Chống mọi biểu hiện tiêu cực trong tuyển quân và xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và quân nhân đào bỏ ngũ. Tổ chức nắm chặt nguồn tuyển quân năm 2008 có kế hoạch sẵn sàng giao quân đạt số lượng và chất lượng cao.

4. Đăng ký quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, tiếp tục bổ sung kiện toàn biên chế, chất lượng đơn vị dự bị động viên và hoàn chỉnh các kế hoạch xây dựng, huy động tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Có kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất và sửa chữa của các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng khi có hướng dẫn của Quân khu.

5. Chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh quân sự, tuyên truyền tổ chức đăng ký, xét tuyển, hướng dẫn ôn thi, bảo đảm đúng quy định, quy chế tuyển sinh quân sự. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tuyển sinh quân sự.

IV. Tổ chức, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, hội thi hội thao.

1. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực đạt 98,7% quân số, dân quân tự vệ 85% trở lên, tập huấn cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đạt từ 90% trở lên, lực lượng dự bị động viên kiểm tra và huấn luyện đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tốt kế hoạch luyện tập, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thốt Nốt, quận Bình Thủy theo phương án và 20% xã, phường, thị trấn trở lên (A2, A4, phòng chống lụt bão…).

2. Tổ chức hội thao, thể thao quân sự cấp quận, huyện và thành phố để tuyển chọn vận động viên tham gia hội thao, thể thao quân sự do cấp trên tổ chức đạt thứ hạng cao.

V. Thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 290/2005/TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các ngành, địa phương thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cá nhân, gia đình thương binh, liệt sĩ và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27 tháng 7 năm 1947 - ngày 27 tháng 7 năm 2007). Tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

3. Giữ tốt mối quan hệ đoàn kết, sẵn sàng trao đổi hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội với nước bạn Campuchia.

4. Tiếp tục quy hoạch và triển khai xây dựng hoàn chỉnh trụ sở cơ quan quân sự các quận, huyện; mỗi quận, huyện xây dựng từ 01 - 02 trụ sở làm việc cho cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn và sửa chữa nâng cấp các cơ quan quân sự còn lại theo mẫu hướng dẫn thống nhất của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

5. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, tận dụng mọi điều kiện để sản xuất và làm kinh tế có hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần cải thiện đời sống cho lực lượng vũ trang.

VI. Ngân sách, kinh phí:

1. Ủy ban nhân dân các cấp hằng năm phải lập dự toán ngân sách chi cho công tác quân sự - quốc phòng địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ. Đảm bảo kinh phí chi cho lực lượng dân quân tập trung tại quận, huyện, dân quân thường trực tại xã, phường, thị trấn và lực lượng quân báo nhân dân.

2. Thu, chi quỹ quốc phòng an ninh đảm bảo đúng quy định, đạt chỉ tiêu; sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Sở Tài chính.

3. Ưu tiên bố trí, bảo đảm ngân sách cho lực lượng vũ trang thành phố đủ sức hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, Đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này, thường xuyên theo dõi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm; khi có yêu cầu đột xuất tổ chức họp bất thường.

3. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

4. Căn cứ vào Chỉ thị, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có kế hoạch tổ chức thực hiện. Hằng tháng, quý, 06 tháng, năm báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Bộ Chỉ huy quân sự) để tổng hợp báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân khu IX, Bộ Quốc phòng và Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Hà Nội và TP.HCM);
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 9;
- TT.TU, TT.HĐND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- Bộ CHQS thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: TTLT. VP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2007
Ngày hiệu lực 18/05/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2007/CT-UBND công tác quân sự quốc phòng 2007 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND công tác quân sự quốc phòng 2007 Cần Thơ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 08/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành 08/05/2007
Ngày hiệu lực 18/05/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 08/2007/CT-UBND công tác quân sự quốc phòng 2007 Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2007/CT-UBND công tác quân sự quốc phòng 2007 Cần Thơ